Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
79
710
782

-72

Odwiedziny
...1 083 429

Intron. w sercu a R.Celakówna

PDFDrukujEmail


Intronizacja Chrystusa Króla w ludzkich sercach

N
owe zadanie duchowe


Pisma Rozalii Celakówej i współczesne przekazy

Trzy drogi do Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce

W dobie powszechnego odstępstwa od wiary, coraz więcej przeciwników Chrystusa Króla głośno woła:„Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”/Łk19,14/. Uznanie Jego królewskiej władzy wymaga wielkiej korekty postaw ziemskiej władzy książąt tego świata jak również każdego z nas, dlatego chyba Intronizacja Chrystusa Króla/Króla Polski/ napotyka na tak duże milczenie i opór.  Bóg jednak niezmiennie realizuje swoją wiarygodność zawartą w pismach S.B. Rozalii Celakównej nakierowaną na Intronizację Jezusa. Spełniły się zapowiedzi Rozalii Celakównej dotyczące wybuchu  II wojny światowej, zniszczenia III Rzeszy, zniszczenia Warszawy i klęski Niemców, a przede wszystkim słowa odnoszące do  Intronizacji Chrystusa Króla w różnych formach.

Spory na temat rodzaju Intronizacji toczą się od dziesiątków lat. Pan Jezus przestrzegał, że nie będzie to proces łatwy:„W tej sprawie trzeba dużo cierpieć, trzeba całkowicie być ofiarą. Tak, będziecie wiele cierpieć dla Intronizacji” /Wyznania z przeżyć wewnętrznych” str.234/.

Dokładna analiza pism Rozalii Celakównej i światło Boże płynące od współczesnych mistyków wskazuje jednoznacznie na 3 rodzaje Intronizacji/ 3 drogi/, jakie Jezus przekazał do realizacji na poszczególne etapy historyczne Polski.

                                                                                

I
          „Intronizacja” przez poświęcenie się Sercu Jezusowemu

W  1938r. Rozalia zapisała słowa jednoznacznie dotyczące Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego:Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie” /88/.

Ówczesny Episkopat Polski zrealizował powyższe słowa w 1951r. w Krakowie. Wtedy wyraz „intronizacja” w formie wykonawczej oznaczał „poświęcenie się Sercu Bożemu”. Było to określenie potoczne, określające „Intronizację NSJ”, zatopioną mocno w kult Serca Jezusowego.

Tak to jednoznacznie rozumiał ówczesny Episkopat Polski. Przez 4 lata przygotowywano się do tego wydarzenia w takim nastawieniu. Świadczy o tym sam tytuł Listu Pasterskiego z tego okresu, tj. z 1948r.: „List Pasterski Episkopatu Polski o osobistym poświęceniu się N.S.J. oraz Jego Intronizacji w rodzinach/Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945-2000. Marki 2003r. /t.I 41-46/ Ostatecznie zrezygnowano z wyrazu „Intronizacja” i 28 X 1951r. we wszystkich świątyniach kraju jednocześnie  odczytano odpowiedni „Akt Poświęcenia Narodu Najświętszemu Sercu Jezusowemu”.

To był ten pierwszy krok jaki Bóg wytyczył na mapie   Intronizacji. Polska została zamknięta na wiele dziesiątków lat w N.S.J. To dzieło przyniosło wielkie owoce, choć nie zawsze one były tak słodkie, jakby człowiek po swojemu sobie życzył. W tym czasie Ojczyzna wytrzymała komunistyczny ucisk, zrzuciła hegemonię ZSRR, zachowała dość mocną wiarę i w demokratycznych wyborach opowiedziała się za III Rzeczpospolitą.Takie ogólnie były owoce pierwszej "Intronizacji", zwanej potocznie „Intronizacją Serca Jezusa”, danej Polsce na tamte  powojenne czasy. Innego zrozumienia "Intronizacji"na owe czasy nie było.


II
Druga droga do Intronizacji Chrystusa Króla

Próby  Intronizacji „w całym Państwie z Rządem na czele”

Uzasadnienie ewangeliczne powyższej formuły Intronizacji znajdujemy w  rozmowie Jezusa z Piłatem, pod warunkiem zachowania ciągłości wypowiedzi. Gdy Jezus wyjaśniał, że Jego królowanie „nie jest z tego świata” zaraz dodał słowa określające ten stan jako„tymczasowy”: Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Wyraz „teraz” znaczy to, że ten zakres  się zmieni.  Nowy wymiar Jego Królowania nastał zaraz po wywyższeniu na krzyżu Syna Bożego zgodnie z Jego zapowiedzią: “A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę” (Jan 12:32).

Gdy po zmartwychwstaniu Jezus objawił się na górze w Galilei jedenastu swoim uczniom i dopowiedział dalsze epokowe słowa o Jego władzy w nowym wymiarze: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi”. Te słowa są nadrzędne nad wszystkimi słowami o Królowaniu Jezusa. Gdy chodził po ziemi, podlegał władzy Piłata /chociaż była ona dana „z góry”/ oraz władzy religijnej Kajfasza i Sanhedrynu.Teraz po wywyższeniu i zmartwychwstaniu nabył przez zasługi swej męki pełne prawo, aby ogłosić się rzeczywistym,  pełnym i jedynym  królem duchowym ziemi i nieba.

Stał się królem „wszelkiej władzy”, a więc i „świeckiej” sprawowanej przez „Rządy państwowe”. Jezus przez słowa: „Dana Mi jest wszelka władza”, znosi określenie władzy świeckiej i wnosi w to miejsce ważność tylko  Jego „wszelkiej władzy”, której należy słuchać bardziej niż ludzi (Dz 4,19).

Od słynnej Rewolucji Francuskiej świat coraz bardziej zaczął się oddalać od zasad ewangelii.  Papież Pius XI /1857- 1939/pisał w encyklikach o „zarazie” jaka nawiedziła wiele państw, które uważają, „że mogą się obejść bez Boga”. Jan Paweł II zauważył, że : „od XVIII w. rozwinął na szeroką skalę proces laicyzacji, zmierzający do wykluczenia Boga i chrześcijaństwa z wszystkich dziedzin życia ludzkiego”. Przy takim lekceważącym, pogłębiającym odniesieniu  się świata do Stwórcy, musiała przyjść od Boga  alarmująca odpowiedź. Zawierała ona warunki ratunku przed katastrofą jaką sobie gotuje  świat z powodu odejścia od Boga, od Jego praw i lekceważenia Jego „wszelkiej władzy”.

Adresatem w 1939r. była Polska. Jezus poprzez Rozalię Celakówną ogłosił, że narody, które uznają   Jego „wszelką władzę”- uznają Go za Króla swych państw przez Intronizację, zostaną uratowane. Pozostałe, które odrzucą tą propozycję ratunku-zginą bezpowrotnie. Oto słowa o największym znaczeniu dla Polski, odnoszącym się bezpośrednio do władz państwowych:   „Jest jednak ratunek dla Polski:jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele”/-207/.

Słowa te podkreślały podstawową rolę „Rządu” w dalszym ratowaniu Ojczyzny mocą Bożą. Jest to zrozumiałe, bo przecież obrona warstwy moralnej narodu, zależy przede wszystkim od prawa świeckiego, uchwalanego albo w zgodności z prawem Bożym albo będącym jego przeciwieństwem.

Jezus jest królem  nieba i ziemi z nadania Ojca, ale nie oznacza to, że jest automatycznie Królem Polski. Dopiero przyzwolenie władz kościelnych i państwowych na Intronizację czyli wywyższenie Jezusa na Króla Polski, może pozwolić na urzeczywistnienie Jego panowania  i przywrócenie Prawa Bożego w Polsce. Kiedy w 1990r. powstała  III Rzeczpospolita Polska, nastały teoretyczne warunki do wypełniania tego rodzaju Intronizacji, czyli „w całym Państwie z Rządem na czele”. Kolejne „Rządy”, które nie były już w takiej opozycji wobec Kościoła jak za czasów komunistycznych, jednak troskę o właściwe oblicze moralne Narodu, spychały na dalszy plan.

Wejście Polski do UE stworzyło nowe perspektywy gospodarcze i obronne, ale i zagrożenia, przede wszystkim duchowo- moralne. W książce "Pamięć i tożsamość"/2005r./ papież Jan Paweł II wymienił je dość szczegółowo: 

"Jeżeli z jednej strony Zachód wciąż daje świadectwo działania ewangelicznego zaczynu, to równocześnie z drugiej nie mniej mocne są prądy antyewangelizacji. Godzi ona w same podstawy ludzkiej moralności, godzi w rodzinę i propaguje moralny permisywizm, rozwody, wolną miłość, przerywanie ciąży, antykoncepcję, walkę z życiem na etapie poczęcia, a także na etapie schyłku, manipulację życiem".

Jak wykazały następne lata, te procesy w katolickiej Polsce nie tylko nie zmalały, ale się wzmogły. Kościół jest atakowany za niezmienne Prawo Boże, a formacje ateistyczno- liberalne lekceważą je, propagując w zastępstwie obyczaje bezbożnego świata. Wzrosło też zagrożenia wiary ze strony Islamu i  wybuchu III wojny światowej. W tej sytuacji wypełnienie II- go warunku Intronizacji „w całym Państwie z Rządem na czele” jest niezwykle pilne. Jest to sygnał i ratunkowy plan Boży dla Polski.

Jak dotąd nie udało się wypracować wspólnego stanowiska Rządu i Episkopatu w sprawie uznania Jezusa za Króla Polski przez Intronizację w zupełności „z Rządem na czele”. W 2016r. doszło jednak do połowicznej realizacji tego zadania, gdy 19 listopada 2016r. w Krakowie oraz 20 listopada 2016r. w świątyniach całego kraju, odczytano „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” „nad Polską i całym naszym Narodem”, który był częściową Intronizacją Jezusa Chrystusa  Króla ze strony Episkopatu.


III

Trzecia droga do Intronizacji Chrystusa Króla

„Intronizacja Chrystusa Króla w ludzkich sercach”


Analiza historyczna pokazała, że objawiony Rozalii Celakównie program „Intronizacji” Bóg  rozłożył na kilka odcinków czasowych. W jej pismach  wyraz „Intronizacja” służy do 3 rodzajów określeń: Tak zwana „Intronizacja NSJ”, „Intronizacja z Rządem na czele” oraz „Intronizacja w ludzkim sercu ”.

Intronizacja w ludzkim sercu” była wyraźnie zapisana przez R. Celakówną, ale z powodu bardzo małego jak dotąd zainteresowania Kościoła jej życiem i pismami, nie była ona odczytana jako poważne zadanie duchowe. Nie rozpowszechniano jej, podobnie jak sam wyraz „Intronizacja”, który oficjalnie przez Kościół nie był jeszcze używany w ostatnich dekadach czasu.

Można też uznać, że z tym zadaniem byliśmy widocznie z woli Bożej przez wiele lat „na uwięzi”, żyliśmy w nieświadomości wagi tego kierunku działania.  Dlaczego? Być może, że gdyby Polska dokonała pełnej Intronizacji”w całym Państwie z Rządem na czele”, wtedy w ramach przygotowań zrealizowalibyśmy prawdopodobnie również ten punkt jakim jest „Intronizacja w każdym ludzkim sercu”.

Rozalia Celakówna wyraźnie zapisała słowa Jezusa o potrzebie takich działań- o kierunku takiej Intronizacji:Intronizacja to nie jest tylko formułka zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy”/234/.

W pewnym momencie  Rozalia miała też wielkie wątpliwości co do przeprowadzenia takiej powszechnej Intronizacji. Pracując w szpitalu św. Łazarza na oddziale skórno-wenerologicznym  widziała skutki wielkiej fali grzechów przelewających się przez wiele dusz. Jezus przyszedł jej  z pomocą, przekazując następujące słowa:

"Czy sądzisz, jakoby ma zapowiedź nie miała się spełnić, czy nie widziałaś tego wszystkiego, co miało nastąpić, a co się teraz ziszcza? Bądź, dziecko, spokojna, o to, co cię niepokoi, nie pochodzi z Ducha Bożego. Duch Boży jest duchem pokoju, nie zaś zamieszania”....Czemu się niepokoisz i myślisz po ludzku, czy czas u Boga jest czasem ludzkim, czyż nie przygotuję serc ludzkich do tej wzniosłejchwili, jaką ma być Intronizacja? "/298/


            Współczesne słowa Jezusa o potrzebie Jego
„Intronizacji w     ludzkich sercach”

                                     

27 listopada 2018r. Pan Jezus przekazał mistyczce Alicji M.M. od Apokalipsy z „Domów Modlitwy św. JPII” słowa zapraszające do „Intronizacji Chrystusa w ludzkich sercach”:

„Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim, w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu.

Modlitwa winna być ufna.
Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem.

Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać Boga Trójjedynego.
TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli. Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc”.

/Orędzia  Alicja M.M./cz. IV-27XI2018 i następne/.

Na podstawie wszystkich orędzi  Kolegium „Domów Modlitwy św. JPII’’ Internetowego Ruchu Katolickiego opracowało „Regułę” Intronizacji Chrystusa w ludzkich sercach”/ www.domymodlitwyjp2.pl   /Reguła Intronizacji w sercach/.

Powyższe słowa świadczą, że Bóg posługując się marnym narzędziem ludzkim, odsłania na mapie ziemskiej wędrówki do Intronizacji nowe tajemnice, nowe horyzonty prowadzące do uznania Jezusa za Króla naszych serc. Można się domyślać, że Jezus przez to zadanie pragnie przygotować ludzkie serca do tej wzniosłej chwili, jaką ma być Intronizacja” /298/ w znaczeniu Państwowo- Narodowym z Rządem i Episkopatem na czele. Powaga z jaką Bóg podchodzi do sprawy Intronizacji w Polsce i w świecie płynąca ze współczesnych orędzi  wskazuje, że jest to najważniejsze zadanie duchowego na te obecne czasy.


„Czas nagli”

Po niepełnej krakowskiej „Intronizacji” w 2016r. otrzymaliśmy światło na kolejny krok, być może decydujący. Jest nim „Intronizacja Chrystusa w oczyszczonych ludzkich sercach”. Jezus pragnie z ludzkich żywych serc zbudować Królewską Koronę dla siebie -  Króla Polski. Nie wiemy jak długo będzie trwał ten etap budowy „Królestwa Bożego”, ale na pewno nie wolno zwlekać. W Słowie Bożym do Alicji M.M. jest wiele wątków o potrzebie szybkiej mobilizacji w tym kierunku / www.domymodlitwyjp2.pl / Orędzia -Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz/.

2.XII.2018 r.: "Jaki Duch wami kieruje, zastanówcie się, mieliście tyle czasu na przygotowanie tej Intronizacji Chrystusa Króla na Króla. Pytam was po imieniu, komu służyć chcecie? Co was tak trzyma na uwięzi, otwórzcie serca - sprawa najwyższej wagi, a wy głowy wkładacie w popiół".

25.XII.2018 r. Maryja: "Zaproście Mojego Syna Boskie Dziecię, by się dopełnia ta Intronizacja na Króla Polski, w ludzkich sercach niech będzie intronizowany w parafiach, dekanatach, diecezjach. Ufam i czekam, czas jednak zbliża się do końca zapowiedzianych wydarzeń. Wy nie zdajecie sobie sprawy z ważności tej Mojej Matczynej prośby Królowej waszej Hetmanki"....

25.XII.2018r.: "Polski Kościół chcę obronić, czekam na waszą współpracę, ale już minuty, minuty, minuty.....Polecam budować królestwo Mojego Syna w swoich sercach oczyszczonych jak było powiedziane w diecezjach, dekanatach, parafiach z przedstawicielami rządu, społeczeństwem.Czy zdążycie?"

2.III.2019r.: "Do wszystkich to mówię. Modlitwa, modlitwa, pokuta, bo wkrótce krzyż na niebie się pojawi, oby nie było za późno".

22IV2019: "Królestwo Moje  przez tą REGUŁĘ INTRONIZACYJNĄ, którą podałem rozszerzać  wielokroć  wszerz i wzdłuż. Budować trzeba nieustannie w waszych sercach jak było powiedziane".


Nadzieja w Duchu Świętym

Na drodze różnych zawirowań związanych z Intronizacją Chrystusa w Polsce bardzo potrzebna jest wytrwała modlitwa do Ducha Świętego. Bez Jego siedmiorakich darów nie jesteśmy nic dobrego zrobić w tym ojczyźnianym dziele. Przez determinację modlitewną grup intronizacyjnych i większej liczby wiernych, Duch Święty jest władny przygotować mieszkanie dla Chrystusa Króla Polski w każdym sercu.

1.I.2019 r.:  „Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO, bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA w  WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH  przygotował tron dla Chrystusa Króla Polski, oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest  Dzieciątka Jezus / Orędzia cz.IV-01.01.2019/.

1.I.2019r.: "Walka będzie nie na miecze, ale Duch Święty, będzie zwyciężał. W każdym sercu, przygotuje mieszkania dla CHRYSTUSA  KRÓLA POLSKI, i tak się stanie". Amen. Amen. Amen.

25.III.2019r.:" Nie na miecze, ale Słowem Bożym walczcie, a Duch Święty będzie oczyszczał te serca polskich dzieci i do Intronizacji  przygotuje".


„Jezu ty się tym zajmij"

Podstawowym warunkiem pozostania przez Jezusa Królem serc ludzkich jest ich pełne duchowe oczyszczenie. Tylko w czystych sercach Jezus może zamieszkać jako Król. Łączy się z tym pełne oddanie wolnej woli Bogu, wyrażone wołaniem:„ „Jezu ty się tym zajmij". Oparcie „Reguły Intronizacji w sercach ludzkich” na Akcie Pokuty, Mszy Świętej i Eucharystii czyli na filarach duchowych  wiary w Jezusa, obcina wszelkie wątpliwości jakie   pojawiać się mogą wobec tych przekazów.

Kult Chrystusa Króla w Kościele Katolickim istnieje od dawna i jego rozszerzenie wcale nie musi się opierać na przekazach mistycznych S.B. Rozalii Celakównej i innych.  Jednak opieszałość kapłanów i wiernych i nie docenianie słów Chrystusa Zmartwychwstałego o Jego „wszelkiej władzy” powodują, że Bóg alarmuje i dopomina się „o swoje” dla naszego dobra.

25.XII.2018 r.: „Zaproście go [Chrystusa Króla] do swoich serc i niech się tak stanie. Niech ta niewinna Miłość będzie kochana. A tak zaproszony będzie budował Swoje Królestwo w waszych sercach, tylko czystych sercach wg podanej reguły „Jezu ty się tym zajmij". Więc zginą wszelki przeszkody, zaufać trzeba, zawsze jest Boże zwycięstwo, ale trzeba wiary, która mury przebija”.

2.III.2019 r: „Bym został Królem Polski, najpierw winne być przygotowane wasze serca, bo tylko w czystych sercach pragnę zamieszkać, to wtedy ta Intronizacja jest Mi miła, bo tron godny”.

Od rozmnożenia tego duchowego budulca w Polsce, zależeć będzie ratunek innych  narodów! Ta pomoc z Nieba przyjdzie dla nich, jeśli wezmą wzór z Polski i dokonają na obszarze własnych państw Intronizacji Chrystusa Króla. Misja S.B. Rozalii Celakównej jest w tej sytuacji nadzwyczajna.

2.XII.2018r: "I słusznie Mu się [Jezusowi Chrystusowi] ten tytuł należy o czym dokładnie pisze Sługa Boża Rozalia Celakówna, że ostoją się tyko te narody, które dokonają Intronizacji  CHRYSTUSA KRÓLA w swoich krajach".


Konsekwencje lekceważenia Intronizacji?

„Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć i pełen bojaźni zbudował Arkę, aby zbawić rodzinę”/ Hbr 11, 1-7/.

Podobnie jak Noe, Polska również jest pouczona obecnie przez proroków o wielkich niebezpieczeństwach jakie jej zagrażają:  Islmam , III  wojna światowa oraz antychryst. Bóg dla ratowanie Polski  i świata zaleca budowanie więzi z Chrystusem Królem przez Jego Intronizację  niczym ” współczesną Arkę

5-6.I.2019r: "Jeśli teraz wy Exlencje nie dokonacie tej godnej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski - to daremna jest wasza fikcyjna wiara, bo przejdziecie na wiarę w antychrysta. Całe pokolenia Polaków moich dzieci będą wychowywać w islamie. Będziecie torpedowani, wyśmiewani, lekceważeni, wasze kobiety uczynią muzułmankami; rzeczą, którą się bierze by wykorzystać i wyrzucić lub dać innym do zabawy: seks, pedofilia, lesbijki. Cała manifestacja zła zostanie zakorzeniona. W świecie już jest, a u was będzie, gdy nie wysłuchacie próśb i poleceń, pouczeń Matki Najświętszej Niepokalanej Królowej Polski".

2.III.2019 r.: "Tej szansy nie zmarnujcie, nie idźcie na układy z antychrystem. Post, pokuta, nauczanie,  Apokalipsa w pełni, przygotować owce, sami też uderzcie się w piersi, błagać Boga Trójjedynego o ratunek dla Ojczyzny. Jest tylko jeden: Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża? Bronić granic mocą różańca świętego".


„Krwawy bicz” czyli ostateczne „argumenty”  na drodze

Intronizacji Chrystusa Króla!!!

Nie ma pewności, że „Intronizacja Chrystusa w ludzkich sercach” będzie tak powszechna, że otworzy drzwi Chrystusowi do panowania nad naszą Ojczyzną. „Zaraza”, o której pisał kiedyś w encyklikach  papież Pius XI wcale nie zanikła. Kościół XXI wieku ma coraz więcej przeciwników więc nie jest łatwo  oddać wszystkich pod władzę Chrystusa Króla. W sytuacji samych niemożliwości, bardzo możliwa jest nadzwyczajna interwencja Boga, przez „Krwawy bicz”. Ostrzeżenie jest jednoznaczne:

25.XII.2019r.: "Bóg Ojciec dopuści ten krwawy bicz oczyszczenia twojego kraju, bo nie  usłuchali pouczeń i próśb uczeni w piśmie, zdradzili Mnie Moi Synowi Exlencje w biskupstwie i kapłaństwie".

1.I.2019r.: "Tylko Jezus Chrystus Syn Boga Żywego Król Polski, może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków.Sami sobie nie dacie rady".

5.I.2019r.: "Ważą się losy waszej Ojczyzny, Mojego Królestwa, a Ja nie mogę powstrzymać karzącej dłoni Boga w Trójcy Jedynego. Nie będzie więc pokoju, kraj wasz rozgrabią. Na nowo Polska zginie z mapy świata. Zło czyni  ostatnie swoje wysiłki, chcąc rozłączyć Kościół od Państwa..... Mieliście tyle czasu, a teraz sytuacja się z dnia na dzień w państwie pogarsza, oddzielając rząd od kościoła, to będzie krwawy bicz Boży. Były ostrzeżenia, prośby, błagania, modlitwy, ale wasza krótkowzroczność wyprowadziła  was na manowce...Uderzyć trzeba jednak „młotem i sierpem", by nie tylko lud w Warszawie, ale i większość w twoim kraju doznał olśnienia".

2.II.2019.r.: "Złóżcie Mu ofiarę zadośćuczynienia za nie wykonanie natchnień Ducha Świętego co do Intronizacji GO NA KRÓLA POLSKI, by nie pasł was rózgą żelazną i byście wcześniej wrócili  do Jego łask, zanim nastąpi CHRZEST OGNIA/ jak usłyszałaś podczas adoracji/...Zło przybiera na sile widząc, że ma mało czasu, zróbcie coś synowie w szkarłatach, bo i na Rząd i Parlament bicz srogi się tworzy".Zaproszenie

Domy Modlitwy św. JPII” zapraszają całą Polskę i Polonię całego świata do Intronizacji Chrystusa w ludzkich sercach. Nie możemy aktualnie  wywyższyć Go  wyżej w skali Państwa Polskiego, ale  możemy to zrobić w naszych sercach.  Pragnął tego pośrednio św. Jan Paweł II, wołając na rozpoczęcie swego pontyfikatu 22 października 1978r.: Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi".

Niech pomocą i umocnieniem w dążeniu do pełnej Intronizacji Państwowo- Narodowej, będą też bardzo ważne, a rzadko cytowane słowa św. Pawła, prorokujące  pośrednio przyszłą Misję Rozalii Celakównej. Nakazuje w nich nieskazitelnie zachowywać przykazania Boże i obserwować właściwy czas, w którym sprawa realizacji tych przykazań będzie priorytetowa dla zbawienia świata. Reżyserem tych działań będzie Chrystus- jedyny Władca. W liście do Tymoteusza,  napomina go, że ma zachować przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królów i Pan panujących"/I Tm6, 13-17/.

Jak dotąd, Polska jako całość, nie usłuchała wezwania do pełnej Intronizacji, nie uznała tego czasu za „właściwy”, aby to wykonać. Pozostaje ratunek indywidualny.

27XI 2018 „Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:
Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach
wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy....

      Jeśli tego nie zrobią biskupi, kapłani w swoich diecezjach, parafiach, to wy maluczcy, dzieci     Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Maryi”.

 

Intronizacja Chrystusa Króla w innych narodach

Sprawa Intronizacji jest wielkim zadaniem nie tylko dla Polski. Rozalia Celakówna pisała z  rozeznania, które miała, że „to jest ogromnie ważny moment w   dziejach świata” / Rozalia Celakówna /Wyznania- str. 207/.

W dniu 2XII 2018r. Maryja przypomniała współcześnie, że „ostoją się tyko te narody, które dokonają Intronizacji  Chrystusa Króla w swoich krajach”.
/Orędzia Alicja M.M./cz. IV,27XI,2XII.../

Największe nadzieje na Intronizację Chrystusa Króla mają narody, które w 1656r. były pod panowaniem króla Jana Kazimierza i zostały przez tego polskiego władcę oddane pod duchową władzę Maryi, która została uznana za Królową tych ziem poprzez ślubowanie we Lwowie.

Ten Akt od tamtego czasu jest nadal ważny i przypominany we współczesnych orędziach. Król Jan Kazimierz oprócz   Królestwa Polskiego zawierzył Maryi następujące księstwa Wschodu: "Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów/ Polski i Litwy/ i pospólstwo". To szerokie Królestwo Maryi, może  się stać Królestwem Chrystusa Króla porzez wstawiennictwo Matki Bożej Ostrobramskiej. Należy prosić Ducha Świętego o potrzebne łaski na drodze odpowiednich działań:

18.05.2019r. W imię Ojca, Mnie tj.  Króla waszych serc, którego intronizowaliście tą podaną „Regułą”w swoich sercach i o tą godną Intronizację Mnie na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów, proście Ducha Świętego, by was pouczył....

/Rozszerzenie tego wątku: Menu strony: MB Ostrobramska - patronka na czasy ostatnie

-----------

Kolegium „Domów Modlitwy św. JPII” – Kwiecień 2019r.

www.domymodlitwyjp2.pl// Orędz-Alicja M.M./cz. IV,27XI,2XII.../Reguła Intronizacji w sercu/

--------------


"Indywidualny ratunek"


Rozalia Celakówna o tym pisała,
że w jej Dzienniczku jest o ratunku dla Polski prawda  cała.
Władze naczelne jednak tego nie słuchają
i po swojemu sprawy Polski uprawiają.

Bóg zapowiada, że  pęknięcia globu nie powstrzyma,
a co z Polską, jak to wszystko wytrzyma?
Intronizacja Chrystusa Króla w sercu ludzkim to naczelne zadanie,
ono jest postawione przeze mnie na  pierwszym planie.

Jezu Królu z berłem i koroną na głowie,
uznaję Cię za mojego Króla w każdym moim geście, czynie i słowie.
Ściągam swoją koronę pychy i przewrotności,
niech blask Twojej władzy w  całym życiu moim się rozgości.

Nie mogąc ratować całej mej Ojczyzny od złego,
ratujesz mnie indywidualnie od  zła wszelkiego.
Dzięki Ci za łaskę, że w  moim sercu  Cię  na Króla Intronizuję
i tą drogą Królestwo Boże w sobie buduję.

Twoja władza jest najwyższa
i wszystkie inne we wszystkim przewyższa.
Szkoda, że tak wielu o tym zapomina,
i dla tego w niespokojnym świecie coraz wybucha nowa militarna mina.


Nie zazna ludzkość  ładu i spokoju bez Królewskiej władzy Chrystusa,
a po tym ją poznać, że siłą nikogo do Siebie nie przyciąga, nie zmusza.

Głośmy więc ludziom wszystkim, że to ostatnia chwila na werbunek,
gdy Chrystus Król przez „Intronizację w sercu” daje każdemu  „indywidualny ratunek”
. Z.B.
========