Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
66
616
599

+17

Odwiedziny
...1 268 805

Apel o narodowy szturm modlitewny

PDFDrukujEmail
Kiedy Intronizacja Chrystusa Króla na Króla Polski?

Apel o  „Narodowy szturm modlitewny”

Pan Prezydent, Rząd, Posłowie, Senatorowie, Duchowni i wszyscy

ludzie dobrej woli Rzeczpospolitej Polskiej!

/wysłano do wielu przedstawicieli władz państwowych i kościelnych/

Internetowy  Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII” zaprasza do „Narodowego szturmu modlitewnego” o Intronizację Chrystusa Króla na Króla Polski przez władze świeckie i kościelne- najważniejszego zadania jakie stoi przed Polską. W wielu kręgach Polaków istnieje na dzień dzisiejszy przekonanie, że „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa na Króla i Pana”, który ma być odczytany przez władze kościelne 19 XI 2016r. w Krakowie –Łagiewnikach, jest tą długo oczekiwaną „Intronizacją Chrystusa Króla”. Analiza treści, a w tym i sama nazwa wskazują, że nie jest to Akt Intronizacji Chrystusa Króla, lecz Akt okolicznościowy z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, nawiązujący do Aktów Episkopatów z lat 1920, 1921, 1951. W Akcie nie pojawia się słowo „intronizacja” jak również tytuł „Jezus Król Polski”. Spotykamy szczątkową informację w nawiasie o ewentualnym udziale władz duchownych i świeckich. Ogólnikowi są też sygnatariusze „Aktu Przyjęcia”, tj. „My Polacy” oraz „Polska”. Stanowisko Episkopatu jest czytelne. Nie jest to Akt państwowo-narodowy, lecz kościelny, którego istotą jest osobiste powierzenie swojego życia Chrystusowi.

Czy potrzebna jest  Intronizacja Chrystusa Króla na Króla Polski?

Papież Benedykt XVI wołał   w Beninie 19 XI 2011r.  do rządzących: „Z tego miejsca kieruję wezwanie do wszystkich przywódców politycznych i gospodarczych krajów afrykańskich i reszty świata! ...Wszelka władza łatwo zaślepia, zwłaszcza  gdy w grę wchodzą interesy prywatne, rodzinne, etniczne lub religijne. Jedynie Bóg oczyszcza serca i zamiary”.
Zawrócenie z drogi grzechu w skali kraju /narodu/ może nastąpić tylko  poprzez dostosowanie  prawa państwowego do prawa Bożego. Nasza osobista Intronizacja  Jezusa Króla-Człowieka jako zasadniczy akt naszej wiary, prowadzi do przyjęcia Jego prawa na poziomie życia osobistego, rodzinnego i parafialnego. Jeśli chcemy, aby Jego prawo było na poziomie państwowym, potrzebna jest Intronizacja Jezusa-Człowieka na Króla Polski przez Prezydenta na całym obszarze Państwa Polskiego. Jeśli władze kościelne i świeckie podpiszą Akt Intronizacji, to Jezus stanie się suwerenem prawa w Polsce. Po takim zobowiązaniu władze nie stracą swej władzy, ale będą świadomie służyły Chrystusowi. Polska nadal będzie republiką, ale opartą nie na zasadach laickich  lecz chrześcijańskich. Takie jest zadanie Intronizacji Chrystusa Króla, jako duchowy warunek ratunku Polski  i   innych narodów.
Do tego celu droga jest ogromnie „górzysta” zarówno dla Episkopatu, jak i Rządu. Kilka lat trwa już zbieranie dokumentacji teologicznej, czy możemy „uznać Jezusa za Króla Polski” czy nie?  Obecna władza świecka nie mówi „nie”, ale potrzebuje porozumienia z Episkopatem. Taka wspaniała okazja jak 1050-lecie Chrztu Polski, wcale nie otworzyła drogi „Rządzącym” do „Aktu”,  w którym mogliby wyrazić swój stosunek do Jezusa-władcy świata a więc i Polski i na Jego prawach budować przyszłość Ojczyzny. Pozostaje wybór albo dalsza detronizacja Jezusa albo Intronizacja Chrystusa Króla i powrót do prawa Bożego.                                                                                                                                                          

„Narodowy szturm modlitewny”

Drodzy siostry i bracia w Chrystusie, obywatele naszej kochanej Ojczyzny, której na imię Polska! W cichości naszych serc, dołóżmy do codziennych naszych modlitw, dodatkową modlitwę za Polskę. Wrogowie naszej wiary są już u granic naszej Ojczyzny. W drodze do Polski, papież Franciszek powiedział  wymowne słowa: Nie bójmy się powiedzieć tej prawdy, że świat jest w stanie wojny”. Anioł Stróż Polski ostrzegł, że „Przez Polskę przejdzie jednak oczyszczający ogień”. Jest więc alarmująca potrzeba modlitwy o Intronizację Chrystusa Króla.

„Modlitwa powszechna”  w Intencji  Intronizacji Chrystusa Króla

1) Módlmy się o światło Ducha Świętego dla teologów, o zwrócenie uwagi na fundament teologiczny jaki istnieje w nauce Kościoła, dający podstawę do przyznania Jezusowi Królowi, tytułu „Jezus  Król Polski”.

Papież Pius XI  głosił, aby „na gromadzeniach międzynarodowych, czy w parlamentach” przywrócić „Imię naszego Zbawiciela”. Nie tylko chodziło tu o Imię, ale, również by  nadawać Jezusowi – Człowiekowi odpowiedni tytuł władczy. Pisał o tym bardzo wyraźnie w encyklice „Quas  Primas”: „Lecz rozważając tę rzecz głębiej każdy widzi, iż konieczne jest przyznanie Chrystusowi-Człowiekowi tytułu i władzy Króla w pełnym tego słowa znaczeniu.” / opr . Mikrut J.CSsR,. Polska nie zginie jeśli...str. 177, wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2002, imprimatur/.
Pius XI  nie używał wyrazu „intronizacja”, aby nie mylić wiernych z tzw. „intronizacją NSJ”  i odróżnić od niej kult Chrystusa Króla, którego istnienie dla niego było oczywiste.
Cytujemy dalsze słowa Papieża zachęcające do publicznego wyrażania królowania Chrystusa  na poziomie państwowym, co łatwo można przełożyć na postulat Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski: „Niechaj więc rządcy narodów nie odmawiają oddania królestwu Chrystusa publicznych oznak czci i posłuszeństwa od siebie samych i od narodów, jeśli pragną bezpieczeństwa swej władzy, wzrostu i pomyślności ojczyzny” /j.w. str.184/.

2) Módlmy się za rządzących, aby z odwagą wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa Króla.

Kiedy Piłat – urzędnik rzymski, usłyszał od Jezusa słowa „Tak jestem królem”, prawdopodobnie uwierzył w Niego. Ogłosił publicznie, że Jezus jest niewinny i podkreślił swoje stanowisko gestem umycia rąk. Ponadto wydał rozkazał, aby sporządzić tabliczkę z bardzo ważnym    napisem, nad głową ukrzyżowanego Jezusa: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski". Tytuł ten nie zbyt mile widzieli arcykapłani i proponowali jego zmianę. Uzyskali jednak stanowczą odpowiedź: Com napisał – napisałem!”
W tej ewangelicznej scenie, Chrystus przypomina wszystkim sprawującym władzę, kto jest ich właściwym królem.  Po 2 tys. lat, miejsce Piłata urzędnika zajął umownie w naszej Ojczyźnie Prezydent Państwa Polskiego jako strażnik prawa. Jaki będzie Jego stosunek do Jezusa w imieniu Państwa Polskiego i Narodu, który Go wybrał?  Może odpowiedzieć: nie trzeba intronizować Jezusa na Króla Polski, bo to będzie akt polityczny?
Może też napisać i ogłosić w całym Państwie: „Jezus Król Wszechświata i Król Polski z nadania Ojca, uznany przez Władze Państwowe za Króla Polski”.

3) Módlmy się o  wspólne  stanowisko władzy świeckiej i kościelnej.

Na pismo Internetowego   Ruchu Katolickiego ” Domy Modlitwy św. JPII” w sprawie Intronizacji Chrystusa Króla na Króla Polski, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odpowiedziała, że z uwagą  zapoznała się ze zgłoszonymi „opiniami i sugestiami”. „Jednak w tej religijnej sprawie, należy się zgłaszać do Konferencji Episkopatu Polski, jako instytucji właściwej do zajęcia stanowiska”. Nasuwa się więc wniosek, że przyszła, ewentualna państwowo-narodowa Intronizacja  w Polsce, zależy  głównie od Episkopatu.

4) Módlmy się o rychłą beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej.

W zapisach Rozalii nie ma wyrazistego zapisu  „Jezus Król Polski”. Wynika to jedynie z tej racji, że Jezus  jest Królem Wszechświata i jako Bóg – Człowiek jest Królem Polski z nadania Ojca. Nie prosi więc On na nowo o ten tytuł, ale jedynie o uznanie przez Polskę tego faktu, który się dokonał z woli Ojca. Ta akceptacja ma się dokonać w drodze Intronizacji,  nie  tylko  w  poszczególnych  częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele”. Społeczne panowanie Chrystusa Króla jest udokumentowane teologicznie. Misja Rozalii Celakównej nie musi być traktowana w tym temacie jako wiodąca, ale uzupełniająca. Na dzień dzisiejszy, jej objawienia są jednak więcej niż „prywatne”. Odbył  się 11-letni proces beatyfikacyjny Rozalii Celakównej na poziomie diecezjalnym, zaakceptowany podpisem kard. St. Dziwisza. Na podstawie tej decyzji  przysługuje jej tytuł Sługi Bożej.  Dalszy proces kanonizacyjny dokonuje się w Rzymie. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w 2013r. potwierdziła poprawność przebiegu przewodu na szczeblu diecezjalnym, a w kwietniu 2014r. jej prefekt, kard. Angelo Amato, wyznaczył już relatora w  sprawie.

5) Módlmy się o wypełnienie woli Bożej w naszej Ojczyźnie  względem Intronizacji i właściwe odczytanie słów przekazanych Rozalii Celakównie i Aniołowi Stróżowi Polski.

Bóg wysłał  swojego  wysłannika do naszej Ojczyzny, tj. Anioła Stróża Polski, który przekazał w latach 2009-2014  słowa ratunku poprzez osobę nieżyjącego już Adama Człowieka. Muszą one mieć wielką wagę w oczach Boga, skoro, tak „świeże” słowo współczesnego mistyka będące kontynuacją Rozalii dostało akceptację kościelną do „studiowania” przez wiernych. „Wróg walczy przeciwko Intronizacji...Dlatego jeśli chcecie doprowadzić to dzieło do końca, musicie trwać w jedności i słuchać Jezusa, który przemówił przez swoją  służebnicę Rozalię”./str.48, /Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków” (2009-2014)”, Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/.
Wołanie Anioła Stróża Polski o Intronizację

„ Aktualność intronizacji Chrystusa Króla w waszej Ojczyźnie jest  bardzo nagląca... Odwleka się ona ze względu na hierarchów, którzy ulegają liberalizmowi. Nie potrafią otwarcie i jednoznacznie stanąć w obronie prawdy. Oni dźwigają odpowiedzialność nie tylko za Kościół, lecz i za naród. Ich zatwardziałość serc powoduje, że zwycięstwo Niepokalanej- Królowej Narodu Polskiego- związane z aktem publicznego ogłoszenia Chrystusa Królem Polski odciąga się w czasie” /jw. str.  22,43/.


                  Dwa etapy i miejsca Intronizacji-Jasna Góra i Katedra na Wawelu w Krakowie.
 

Polacy! Spójrzcie, że droga do uznania panowania Króla Wszechświata w waszym narodzie prowadzi z Jasnej Góry – z Serca Matki – do Katedry na Wawelu, sanktuarium Kościoła         i narodu/ jw. str.130/.

                                                                        Co czeka Europę i Polskę?
1.Musicie szeroko otworzyć oczy, by zobaczyć, jak Europa upada i abyście sami mogli obronić się przed zagładą... Nie spoglądajcie ani na Zachód, ani na Wschód, gdyż otaczają was wrogowie, którzy pragną waszego upadku./j.w.13,68/.

2. Przez Polskę przejdzie jednak oczyszczający ogień, podobny do tego, który Bóg posłał      w odpowiedzi na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów prawdziwego Boga /j.w.88/ .

Wołanie o  modlitwę narodową
1..... musicie podjąć wysiłek modlitwy-modlitwy narodowej! /j.w.37/ 
2.Nie zaniedbujcie podjętej przez was różańcowej modlitwy narodowej! /j.w.148/
3.Zmobilizujcie wasze wysiłki i tak, jak kiedyś Sługa Boży kard. Wyszyński rozpoczął narodową Nowennę do odnowienia Ślubów Jasnogórskich, zachęćcie waszych biskupów, aby rozpoczęto narodową Nowennę przygotowującą do Intronizacji, zgodnie z życzeniem samego Jezusa- Króla Wszechświata. /j.w.27/


Maryja do Alicji MM z „Domów Modlitwy św. JPII” /17 V 2016r./
Teraz jest ostatni moment i godzina łaski, by te Dwa Serca Króla i  Królowej zabiły jednym echem w Polskim Narodzie i dokonała się Intronizacja Chrystusa Króla na Króla Polski. To będzie właśnie "Triumf Dwóch Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przez przeczyste Serce św. Józefa”. Tego żądam, ja Królowa Polski. To jest moja prośba jako Matki tego Narodu      i ultimatum jako Królowej Korony  Polskiej.


Kiedy Intronizacja Chrystusa Króla na Króla Polski?

Teoretycznie są 3 możliwości, przy modyfikacji obecnego Aktu i udziale władz państwowych:
1) 15 VIII 2016 Jasna Góra- święto państwowe i kościelne
2)
19 XI 2016r.  Kraków –Łagiewniki- planowe odczytanie Aktu
3)Termin „X”,  który jak na razie nie jest zapisany  w kalendarzu kościelnym jak                         i państwowym. Może nim być dzień wymuszony nadzwyczajną sytuacją.


Zapraszamy do zakładania „Domów Modlitwy św. JPII”

Nawet jedna osoba może tworzyć  „Dom św. JPII”.  Diecezja, która będzie miała 100  takich Domów, będzie pod szczególną  opieką św. JPII.  Szczegóły na naszej stronie: www.domymodlitwyjp2.pl
Pochyleni nad sprawami Ojczyzny, Kościoła i świata w duchu bojaźni Bożej -

członkowie Kolegium „Internetowego Ruchu Katolickiego „Domy Modlitwy” św. JPII”.
Duchu Święty  prowadź nas!
1VIII 2016r.