Orędz-Alicja M.M./cz.IV /Krwawy bicz

PDFDrukujEmail

Słowo Boże

do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy


/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”/

27.XI. 2018 r.

Przyjdź Duchu Święty przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi Twojej Oblubienicy........ Tak jak usłyszałaś w Godzinie Apelu Jasnogórskiej Hetmanki Narodu Polskiego, otrzymasz pouczenie po 2 godz. rano i 4- godz. wieczorem [po] Adoracji NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU ZAKOŃCZONEJ MSZĄ ŚWIĘTĄ.

PODCZAS PODNIESIENIA POTWIERDZENIE "Słowa Bożego: " Psalm 30 werset 8 – Zapisz teraz:    " Z łaski Twojej Panie, uczynniłeś mnie niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swe oblicze ogarnęła *, mnie trwoga”.

/Po przyjęciu Eucharystii/  Słowo Pana Jezusa:

Podam Regułę "Budowania Królestwa Bożego w ludzkich sercach.

Potem polecenie: „Idź, podziękuj Matce Najświętszej, bo Królowa to wyprosiła”. Pochylam głowę, całuję stopnie ołtarzy Chrystusa Króla i Matki Niepokalanej i proszę o potwierdzenie. Słyszę: „Księga Zachariasza - rozdz. 3 werset 8, zapisz:

  „Arcykapłanie Jozue, słuchaj ty i twoje towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem, ześlę sługę mego - Odrośl*/ i rozważ do końca/. Wizja czwarta: „Przebranie arcykapłana Jozuego w czyste szaty”.

W imię Boga w Trójcy Jedynego Mojego Ojca i waszego, Moje Króla królów i Pana Panów Syna człowieczego i Ducha Świętego, błogosławię was dzieci Królowej Polski na Jej wszechmocną prośbę czyniąc znak krzyża. Amen. Amen. Amen.

I wy też tak czyńcie-Ty AMM i wszyscy, którym z mojej łaski to pouczenie zostało podane, czytane i wykonane. Mocą modlitwy waszej wiary to się stanie. Amen. Amen. Amen.


REGUŁA brzmi: Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach”.

Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu.

Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem. Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać BOGA TRÓJ JEDYNEGO.

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA  winna iść z

pokolenia na pokolenie, a czas nagli.

Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc.

TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ.

JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH , to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Maryi /27XI2018r./

ANIOŁ STRÓŻ-dopowiedzenie.

Można i trzeba w trudnych sytuacjach rodzinnych, szczególnie uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek - modlić się tą modlitwą, podaną o przecięcie grzechów dziedzicznych – Podać”. [ Orędzia - Alicja M.M./ cz. II –11X2018r.]

Napisz: Spisane dnia 27.XI. 2018r. Italia. godz. 21.00 do 23.30.

A teraz złóż dziękczynienie – Modlitwa „kompleta”- uroczyste  Nieszpory były w Kościele św. Stefana w asyście kapłanów i biskupa ze względu na wspomnienie liturgiczne bł. Mari Magdaleny - dell Incarnazione, córa tej ziemi  - adoratrycze  Santissimu  Sacramentu -  festa do 29.10.2018 r.

Dziękuję tej błogosławionej, bo powiedziała że jestem powierzoną szczególnie. Dała mi słowo do proboszcza i biskupa bo wolą Bożą jest by w tym miejscu gdzie się urodziła, była wybudowana kaplica i siostry dzień i noc adorowały Pana Jezusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Alicja Maria Michalina od Apokalipsy.

------------

 


Słowo Boże

do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy


/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

/2. XII. 2018 r/.


+ W IMIĘ   BOGA W  TRÓJCY  JEDYNEGO OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.  Amen. Amen. Amen. Rozkazuje Królowa Narodu Polskiego – otwórz Pismo Święte psalm 12 werset 3. Zapisz: "Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i sercem obłudnym".

Alicjo Mario Michalino córko moja umiłowana nie lękaj się przyjąć tego świętego pouczenia, bo Pan Jezus po Przeistoczeniu obecny w Eucharystii powiedział:          

”Da słowo Niepokalana”. Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana rozdział 3 werset 8. Zapisz: "Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte*, których nikt nie może zamknąć, bo chociaż masz moc znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia".

Potem po dwóch częściach różańca świętego, łącząc się z Jasną Górą w godzinie Apelu Królowej Polski – wizja: Napis: ''JESTEM”. Chcąc się upewnić, prosiłam Świętego Jana Pawła II – Obraz: W szatach kapłańskich siedzący przy biurko i słowo:   "Wybrana, to trzeba przyjąć i spisać”. Potem polecenie: „Załóż szkaplerz”. /Słucham Matko Kochana Niepokalana - przepraszam, ale ciągle są przeszkody ludzkie/.

 

Posłuchaj córko moja, nachyl ucha. Prawda Boża zawsze zwycięża, choć niejednokrotnie we łzach przyjęta. Tak będzie i teraz, skoro lud mój nie posłuchał poleceń BOGA OJCA STWORZYCIELA, ODRZUCIŁ SŁOWA MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA. POUCZEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO NIE ZREALIZOWAŁ, NIE ZWAŻAŁ na prośby Moje Królowej Narodu Polskiego. Nie zwraca uwagi, odrzuca bożych proroków wybranych na ten czas ostateczny. Szczególnie episkopat - Moi synowie w szkarłatach lekceważący wszystkie przesłania.

Ignorują więc "Boże Przykazania"- TO ICH WYPLUJE BÓG WSZECHMOGĄCY ZE SWOICH WNĘTRZNOŚCI, bo trzeba być albo zimnym albo gorącym, bo letnich nie chce i nie potrzebuje.

Zbyt dużo czasu dał STWORZYCIEL na wykonanie tych Bożych spraw, szczególnie dzieła Intronizacji  Mojego SYNA JEZUSA CHRYSTUSA jak wcześniej powiedziałam prosząc,  błagając OJCA WSZECHMOGĄCEGO I WASZEGO BY POWSTRZYMAŁ SWOJĄ KARZĄCĄ DŁOŃ NAD MOIM KRÓLESTWEM.

Nie usłuchaliście, nie pomogły łzy Matki. Prośby maluczkich jeszcze dawały Mnie Matce Bolejącej nad swoimi dziećmi, impuls do DZIAŁANIA.

Teraz jak usłyszałaś podczas Adoracji Mojego Syna OBECNEGO  W EUCHARYSTII w godzinie

miłosierdzia- Proś za swoją ojczyznę bo
KRWAWY  BICZ NAD POLSKĄ! BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU.

JUŻ ODDZIELI BARANY OD KOZŁÓW i to się stanie bardzo szybko bo nie usłuchali, zdradzili Mnie moi synowie  w biskupstwie. 

A tak liczyłam na ich wstawiennictwo, modlitwę a szczególnie działania związane z wyniesieniem do GODNOŚCI KRÓLEWSKIEJ MOJEGO SYNA Z NADANIEM TYTUŁU "CHRYSTUS KRÓL POLSKI, CO MU SIĘ SŁUSZNIE NALEŻY Z PRZYWILEJU - PO PIERWSZE MATKI KRÓLOWEJ POLSKI, NIE MÓWIĄC JUŻ O GODNOŚCI WSZECHPOTĘŻNEJ SYNA BOGA, który dał życie by was ratować od potępienia wiecznego jako okup z miłości do grzeszników.

I słusznie MU się ten tytuł należy o czym dokładnie pisze Sługa Boża Rozalia Celakówna, że ostoją się tyko te narody, które dokonają Intronizacji  CHRYSTUSA KRÓLA   w swoich krajach.              

Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:

„Budowania Królestwa Bożego w ludzkich

oczyszczonych sercach”

wg Reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy.

To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej.

Pytam? Czy wśród tylu biskupów w Polsce są jeszcze prawdziwi Moi synowie, którzy z miłością przeprowadzą tą Intronizację w swoich diecezjach w łączności z autorytetami  państwowymi, wyznaczając choćby jeden kościół, katedrę, wzywając przedstawicieli poszczególnych instancji, proboszczów swoich parafii? Też proszę dokonajcie tego zawierzenia przymierza z BOGIEM  WSZECHPOTĘŻNYM - ALEANCA.

Naprawdę proszę JA Matka Królowa Hetmanka Narodu Polskiego. Jeszcze BÓG OJCIEC DAŁ TĄ SZANSĘ DLA WAS ze względu na waszą pobożność uczczenia Mojego Niepokalanego Serca w to święto Mojego Niepokalanego Poczęcia. I nie lekceważcie Mojej prośby, rzec można ostatniej. Nie zatracie tej łaski za darmo wam danej od N I E P O K A L A N E J. Proszę otwórzcie swoje serca EX. w biskupstwie, kapłaństwie wg hierarchii.

Czy to już wszystko Matko Moja Niepokalana Maryjo?

Nie! Mocą Ducha Świętego chcę mówić nieustannie do waszych serc. Błagam, by Duch Święty, Mój Oblubieniec pootwierał wasze serca, bo płodność Jego jest nieskończona, wieje kędy chce. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.          

AMM mała gołąbko Ducha Świętego złóż dziękczynienie, ofiarowując się nieustannie w tej intencji INTRONIZACJI MOJEGO SYNA NA KRÓLA POLSKI i inni niech to czynią, by POLSKA  to Nowe Jeruzalem z GODNOŚCIĄ  PRZYJĘŁA TĄ ŁASKĘ WYBRAŃSTWA, by jak najwięcej Was pozostało po tym oczyszczeniu MAŁEGO SĄDU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Przez Moje Niepokalane Serce błagam Ojca Syna i Ducha Świętego, by nakreślił ZNAK KRZYŻA NAD POLSKĄ OJCZYZNĄ WASZĄ i by to BŁOGOSŁAWIEŃSTWO otworzyło każde serce na działanie łaski Bożej.  W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Amen.. Amen. Amen.

Potwierdzenie "Słowa Bożego" Księga Zachariasza rozdział 3 werset 3. Zapisz: "A Jozue stojąc przed aniołem, miał szaty brudne''.

Napisz, że pouczenie Niepokalanej Dziewicy Hetmanki Narodu Polskiego spisane na klęcząco wg pouczenia Świętego Anioła Stróża Polski - Ave, przy pomocy Mojego Anioła Stróża /klęcząc odczuwam bliskość Niepokalanej- widząc zarysy sukni/. Pierwsza niedziela miesiąca grudnia 02.12.2018r. Jest to dzień modlitwy w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, dlatego przyszedł mi z pomocą. Bóg zapłać.                "

 

Mówi mocą Ducha Świętego św. Jan Paweł II

TE DEUM JAKO  DZIĘKCZYNIENIE, bo JA NIEUSTANNIE też to moje zawierzenie TOTUS TUS  Maryi  powtarzam i  wy tak czyńcie kochane dzieci  Maryi  Niepokalanej. Błogosławię przez Niepokalane Serce Was wszystkich złącznych w tych DOMACH MODLITWY, prosząc Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego by POWSTRZYMAŁ KARZĄCĄ  WSZECHPOTĘŻNĄ DŁOŃ SWOJĄ. 

W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Składam pocałunek pokoju na twoim policzku Moja Mała Sekretarko. Amen. Amen. Amen. I niech ten pocałunek świętego pokoju umocni was i da radość, daną wam wszystkim prowadzącym to dzieło, szczególnie Kolegium, wymienię z imienia; B.Z z rodziną, MM z rodziną, M. M z Basią, W.P. J.B i brat Marian. W.S.

Błogosławię, ufajcie, proście nieustannie, bo my tu w niebie błagamy za wami, trwajcie w pokoju, cokolwiek  Bóg  Wszechmogący postanowi JEGO WOLA JEST ŚWIĘTA. 

PRAWDA kosztuje, stając w prawdzie i duchu przed  BOGIEM TRÓJ JEDYNYM, to jest ten czas, a będzie czas pożogi, jeżeli słudzy w kapłaństwie, biskupi, których w imię Boże Ja konsekrowałem tego wołania nie usłyszą.  Mówię Wam biada Wam, biada, powtarzam biada.......................

Zróbcie wszystko co wam BÓG NAJWYŻSZY oznajmił.

NOWE JERUZALEM - POLSKA - TO CHCECIE ZAPRZEPAŚCIĆ? JAKI DUCH WAMI KIERUJE, ZASTANÓWCIE SIĘ, MIELIŚCIE TYLE CZASU NA PRZYGOTOWANIE TEJ INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA NA KRÓLA POLSKI.

Pytam was po imieniu, komu służyć chcecie? Co was tak trzyma na uwięzi, otwórzcie serca - sprawa najwyższej wagi, a wy głowy wkładacie w popiół. Odwagi synowie!

Według hierarchii będę was wywoływał synowie Polski.

Zrzucie te obręcze, które was trzymają, w jedności siła. Odwagi mówię, choć by trzeba było oddać życie za wiarę w Chrystusa Króla Polski, to to jest dla was zaszczyt. Ja trwałem do końca. Nie wszystkie Moje tortury znacie, ale z pomocą MATKI KRÓLOWEJ JASNOGÓRSKIEJ WYTRWAŁEM, a teraz „barka piotrowa” już zacumowała u brzegu.

To jest koniec, Apokalipsa w pełni, na co czekacie?

Dajcie wyraz waszej wiary w obronie krzyża walczyć, ojczyzny - zachować  "magisterium Kościoła”, „Dekalog” a nie używać sloganów,  słów zastępczych, które prowadzą na manowce, a gdzie wasza wiara - przysięga, którą składaliście BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU?

Nie możecie dwom panom służyć. Dość już tej dyskryminacji, Kościół ratować, dał BÓG STWORZYCIEL SZANSĘ. Tak, trzeba ten Sobór w Licheniu zwołać u stóp Bolejącej Matki, wyjść na prostą dopóki jeszcze czas łaski dany, przez maluczkich wyproszony. Barka Piotrowa obrała zły kierunek; modernizm, humanizm, homo seks itp. Biskup Rzymu zdradził, POBŁĄDZIŁ wspomagany przez masonów odwiecznych wrogów Kościoła świętego w Polsce i na świecie.

Bóg w Trójcy Jedyny dopuścił tą próbę dla was, ale przecież macie dary Ducha Świętego. Herezji popierać nie wolno, posłuszeństwo dla zmiany doktryny Przeistoczenia Ciała i Krwi Pańskiej nie dopuścić , czego was uczyłem. Co wyście z tym  moim  duchowym dziedzictwem  zrobili? Czekam na poprawę was kardynałowie, biskupi, kapłani. Działajcie, słuchajcie natchnień Ducha Świętego.

Nie zmarnujcie tej łaski/ szansy/ jaką BÓG TRÓJ JEDYNY DAJE przez lata męczeństwa Polski, świętych męczenników w 100-lecie niepodległości. Niech was tchórzostwo nie opanuje, choć by trzeba oddać życie w obronie wiary ojców naszych, w obronie Eucharystii. To czyńcie o co wzywam was ze łzami w oczach z sercem gorejącym jak mówi ta pieśń Maryjna, a zakończę słowami; Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana o jak wielka jest twoja rana........ oby ten "krwawy bicz " nie dotknął was w pełni.

AMM. Wyraźnie powiedziałem, nie lękaj się, nie są to słowa twoje / małe narzędzie w rękach Matki ale mocą Ducha Świętego mówi św. Jan Paweł II PAPIEŻ, za pozwoleniem KRÓLOWEJ POLSKI, KTÓREJ CAŁE ŻYCIE I PONTYFIKAT ZAWIERZYŁEM I WY TAK CZYŃCIE.

ZAWIERZYĆ AKTEM INTRONIZACYJNYM POLSKĘ KRÓLOWI

CHRYSTUSOWI I NADAĆ TEN TYTUŁ „CHRYSTUS KRÓL

POLSKI”.

AMEN. AMEN. AMEN. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. Potwierdzenie " Słowa Bożego'' psalm 14 werset 2. Zapisz: „Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga”.

Bóg zapłać, dnia 02.12.2018 rok. Italia godz. 21.30 do 24.OO . Alicja Maria Michalina uniżona sługa Niepokalanej Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie.


Ps. Treść Reguły, komentarz oraz wydruk Reguły:

/Menu strony:-----> "Reguła Intronizacji w sercu"/

                                                                    www.domymodlitwyjp2.pl/Reguła Intronizacji w sercu/


-----------


Słowo Boże

do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy


/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

/26. XII. 2018 r/.


+++ BOŻE  NARODZENIE – 25XII 2018r.

W imię Boga w Trójcyjedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Ame. Amen.

Zapowiedź "Słowa Bożego" otrzymałaś w wigilię Bożego Narodzenia podczas  pasterki. Będzie mówił PAN JEZUS - DZIECIĘ BOŻE O SWOJEJ WIELKIEJ MIŁOŚCI. Potwierdzenie: Apokalipsa 13 werset 6-7.  Zapisz teraz w godzinie Apelu Jasnogórskiej Pani Hetmanki Narodu Polskiego, która przekazała Psalm 12 werset 5 -7 jako  udokumentowanie   dzisiaj  podczas Eucharystii.

Po różańcu świętym, łącząc się duchowo z Radiem Maryja, polecenie: Przygotuj się, zadzwoń do ks. Andrzeja, złóż życzenia i proś o błogosławieństwo na przyjęcie i spisanie mocą Ducha Świętego Bożego pouczenia / co też uczyniłam/, bo kapłańskie błogosławieństwo Syna Mojego otwiera serce i duszę wg świętej Woli Bożej, co usłyszałaś adorując Dziecię Jezus w Hostii Świętej klęcząc przy żłobku. Słowo Boże otrzymasz jak będzie Wola Boża. /I niech się tak stanie/. I tak się stało. Amen. Amen. Amen.                                          

Napisz: Pan Mój i Bóg Mój, Jemu chwała teraz i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. JA BOSKIE DZIECIĄTKO MÓWIĘ MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. Zapisz najpierw psalm 12 werset 5 do końca rozważyć: Tych, którzy mówią:  Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich- mówi Pan* .

Tak błogosławię ciebie najmniejsza niewolnico Najświętszej Maryi Dziewicy tak drogiej Mojej Matce, która Mnie zrodziła wg poselstwa Archanioła Gabriela. Stało się i Słowo Boga Ojca Mocą Ducha Świętego zamieszkało najpierw w łonie Dziewicy i na wieki Dziewicą pozostała. A potem to Słowo Boże- to Ja Boskie Dzieciątko, które Ciałem się stało, zamieszkało tu na ziemi wśród zakłamanego świata. Wtedy przyszedłem do swoich, ale mnie nie rozpoznali, odrzucili, ukrzyżowali- to było Moje pierwsze przyjście. Tak też Moje powtórne przyjście będzie podobne.

Przyjdę w chwale, ukażę się na obłokach, Moje ręce, nogi i przybite serce będą dawać duże światła. Promienie popłyną, będzie dzień trwogi i pożogi i rozliczenia, osądu Mojego i Waszego Ojca Wszechmogącego. „Prześwietlenie sumień” zbliża się nie ochronnie i znowu powiedzą „ogólna halucynacja” - nie rozpoznają tej Malutkiej Miłości jaką „JESTEM, KTÓRY JESTEM”.

Dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce - tego narodu - otrzymają pouczenia jak zachować się należy. Inne nieroztropne i nierozsądne Jej dzieci w hierarchii kościoła, a więc arcybiskupi, biskupi i kapłani, ojcowie zakonnicy, misjonarze, zakonnice, może jeszcze zdążą się przygotować, gdy upadną na kolana i będą wzywać Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem świętych i błogosławionych tej waszej ziemi, bo nie usłuchali Jej majestatu poleceń.

Moja Miłość jest wielka, czysta, niepojęta wg waszego rozumowania tu na ziemi. Żal Mnie was bo i Ja żyłem na  ziemi, kontemplowałem Miłość Ojca Mojego. Ja Bóg z Boga, światłość ze światłości,  słuchałem pouczeń Mojej Matki Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy, szanowałem posługę świętego Józefa Mojego przybranego Ojca.

Wzór bierzcie z Niego wy na urzędach Moi ministrowie, kardynałowie, biskupi, kapłani. Słuchajcie maluczkich, otwórzcie uszy i serca na moc Słów Bożych, które przekazuje niebo. O, jak wam się wydaje, że wy jesteście nieomylni w swojej posłudze wg Boga w Trójcy Jedynego, Jego świętych pouczeń, żądań. Czy jesteście głusi, na co czekacie, nie wspomnę  już o godnej MNIE INTRONIZACJI NA KRÓLA POLSKI, bo zablokowaliście łaski płynące  z nieba na wasz Naród Wybrany.

Dlaczego pytam?  Tyle razy, dlaczego? Dajcie odpowiedz w waszych sercach. 

Napisz AMM Mała Gołąbko Ducha,  nie lękaj się, nie jest to mowa twoja, ale mocą Ducha Świętego mówi KRÓL POLSKI NIE W PEŁNI INTRONIZOWANY - BOŻE DZIECIĘ. Proś, bym podniósł dłoń swoją i obficie wam błogosławił na prośbę Mojej i waszej Mamy – Jej świątobliwej Królowej Polski i wszystkim, którym będzie dana łaska zgłębiania tego świętego pouczenia niech błogosławi. Jak prosić? Mocą Ducha świętego padając na twarz z Aniołem Stróżem Polski - Ave mów:

„Błagam Cię Boże Ojcze Wszechmogący i Twego Syna- Boskiego Dzieciątka, Króla mojego serca i ufam - serc wszystkich Polaków za przyczyną Królowej Polski, Jej Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, o otwarcie wszystkich serc ludzkich, a szczególnie arcybiskupów, biskupów, kapłanów, by Dziecię Jezus na nowo się narodziło w ich sercach czystych i budowało swoje królestwo miłości, pokoju i błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen”.

Błogosławi Dziecię Jezus na prośbę Królowej Polski. W imię Ojca i swoje święte imię Jezus i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

A teraz da święte pouczenie Bogarodzica Dziewica Maryja. Potwierdzenie, Apokalipsa św. Jana rozdział 13 werset 6. Zapisz: Smok przekazuje władzę Bestii. "Zatem  otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by  bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba." / rozważyć do końca /.

Alicjo Mario Michalino moja umiłowana córo królewska, napisz „od Apokalipsy”. Ja  Królowa Polski w dniu Narodzenia Mojego Syna, Jezusa Chrystusa Boskiego Dzieciątka, pozdrawiam was umiłowane dzieci Kościoła świętego w Polsce i na świecie.

Przez Moje Niepokalane Serce proszę Boskie Dzieciątko, by pobłogosławiło wybrane moje córy i synów, którzy czytają te przekazy z nieba, szczególnie na portalu „Domy Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II” Tak, trzeba brać wzór z tego waszego patrona Polski: „Cały mój Totus Tułus”.

I wy to powtarzajcie  wybrani synowi exl. w biskupstwie i kapłaństwie. Mówię Wam przerwijcie tę zmowę milczenia, otwórzcie swoje serca na działanie mocy Ducha Świętego.

Działajcie na chwałę Boga w Trójcy Jedynego, niech Mój Syn Boże Dziecię zatryumfuje w waszych sercach przez Moje Niepokalane Serce i Przeczyste Serce Mojego oblubieńca św. Józefa. Już po ludzku mówiąc,  niczego się  Dziecięciu nie odmawia bo jest bezbronne, czyste, ufne, kochane.

Zaproście go do swoich serc i niech się tak stanie. Niech ta niewinna Miłość będzie kochana. A tak zaproszony będzie budował Swoje Królestwo w waszych sercach, tylko czystych sercach wg podanej reguły  „JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ". Więc  zginą wszelki przeszkody, zaufać trzeba, zawsze jest Boże zwycięstwo, ale trzeba wiary, która mury przybija.

Spójrzcie na Mnie waszą Mamę i  Mamę Jezusa i zadajcie sobie to pytanie; Jaka jest wasza  wiara ? Bóg stał się człowiekiem, by dać wam łaski, ale trzeba mówić: „nie moja, ale Twoja święta Wola niech sie stanie”. Amen. Amen. Amen. Ta Wielka Mała Miłość nie jest kochana.

Jaka jest wasza miłość dzieci Moje, pytam? I tych na urzędach kościelnych, państwowych i tych maluczkich wybranych Moich dzieci na te czasy ostatnie. Zaproście Mojego Syna Boskie Dziecię, by się dopełnia ta Intronizacja na Króla Polski, w ludzkich sercach niech będzie intronizowany w parafiach, dekanatach, diecezjach. Ufam i czekam, czas jednak zbliża się do końca zapowiedzianych wydarzeń. Wy nie zdajecie sobie sprawy z ważności tej Mojej Matczynej prośby Królowej waszej Hetmanki.

Co mam napisać jeszcze Matko Moja Umiłowana?

Córko Moja niewolnico, złączona miłością macierzyńską w Moim Niepokalanym Sercu dziewiczym. Chcę ci podziękować za to cierpienie, które z miłością przyjęłaś, choć ból wielki ale i łzy i krew przelana jest potrzebna, bo walka jak widzisz jest wręcz. Mój nieprzyjaciel wyrzuca ostatnie macki, tak mu śpieszno, by kościół święty zatracił swój honor, świat wartość grzechu, chce ucisku dla wybranych.

Bóg Ojciec dopuści ten krwawy bicz oczyszczenia twojego kraju, bo nie  usłuchali pouczeń i próśb uczeni w piśmie, zdradzili Mnie Moi Synowi Exl. w biskupstwie i kapłaństwie. T

ak to czas zamętu, Boże sprawy odrzucają, panoszy się zło i swawola, wszystko z dopustu Bożego, a mogło być inaczej. Tak jak mówiłam, polski naród chcę ochronić, a macie wolną wolę i Bóg  nie będzie interweniował, bo uczynił człowieka na Swój obraz i podobieństwo.

Pobłądzili moi synowie w hierarchii kościoła, nauka ewangeliczna straciła wartość, nie jest podawana zgodnie z ewangelią a przeinaczana. Za to odpowiecie przed Bogiem Wszechpotężnym. Dekalog chcecie zmieniać, Mszę Świętą modernizować, Przeistoczenia Krwi Najdroższej Mojego Syna zaniechać.  To nie jest Boże prawo. Nie będę wymieniać więcej waszych przywar.  Celibat znieść? Co jeszcze zło wymyśli? Ale Kościoła świętego nie pokona, bo na skale zbudowany. Bóg  Ojciec dopuści, to oczyszczenie nastąpi i to bardzo szybko się dokona.

Polski Kościół chcę obronić, czekam na waszą współpracę, ale już minuty, minuty, minuty.  Oczyszczenie trwa, czy nie widzicie? A więc ślepi ślepych nie będą prowadzić do zagłady owiec.

Pasterze powstańcie w jedności siła, tego uczył święty Mój Syn Jan Paweł II. Ufając – tak, dzielę się opłatkiem z wami w dniu BOŻEGO NARODZENIA, zapraszam Dziecię Jezus do waszych serc exl. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie/.

I tak się stanie, ale trzeba dobrej woli i pracy pasterzy w tej Mojej Matczynej prośbie. O błogosławieństwo proszę Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa z Mojego ciała zrodzonego. W imię Ojca Syna Mojego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: List św. Pawła do Galatów rozdz. 3 werset 8, zapisz: Wzorem Abrahama. I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody*.

Bogu Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu niech będą dzięki przez Niepokalane Serce Bogurodzicy Dziewicy Hetmanki Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Amen. Amen. Amen. Uniżona sługa niewolnica Najświętszej Maryj Panny. AMM- godz. 21.00- 23.00, część I . Orędzie spisane na kolanach.


Część II dnia 26.XII. 2018r.- Dzień św. Szczepana męczennika

Na prośbę Bogarodzicy Dziewicy przemówi Bóg Ojciec Wszechmogący, „który wielki jest ten który jest”. Po przyjęciu Eucharystii pouczenie mojego Anioła Stróża.  Zatrzymaj się przy stajence i proś, uwielbiaj, błagaj Ojca i Syna i Ducha Świętego, dziękuj za otrzymane Słowo Boże i zapisz potwierdzenie na pouczenie święte Boga samego-psalm 45, werset 16 /Podała Maryja Matka Jezusa Maleńkiego/. Zapisz: Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego brzmi:

''Przywodzą je z radością  i   uniesieniem,  prowadzą   do   pałacu   króla". Tak dziecko  Moje, Ja Bóg Wszechpotężny mocą Ducha Świętego mówię: Błogosławię w imię Moje twojego Ojca i Ojca Jezusa, maleńkiego Syna Mojego i Ducha Świętego dzieci wybrane  Królowej Polski – ojczyzny twojej, bo czuwa nad wami Hetmanka, ale przede wszystkim Matka Mojego Syna, której prośbie odmówić nie mogę - pełna łaski Niepokalana.

Jaki skarb macie wy Polacy, tego nie jesteście w stanie pojąć i zrozumieć. Nielicznym jest dana taka łaska.

Ty AMM  moja córo, różyczko, mistyczna duszo, jesteś jedną z nich i teraz czujesz JEJ MAJESTATU bliskość, jest obok ciebie, wspomaga, prosi, chroni, wstawia się za tobą i wszystkimi dziećmi danymi JEJ pod krzyżem, gdzie  w bólu was na nowo zrodziła. A dzielna to Niewiasta, która zgniecie głowę węża, który JEJ potomstwu wypowiedział walkę, teraz szczególnie sama odczułaś, on nie lubi niewolników MARYI, którzy  z miłością JEJ służą. To on wąż przeklęty powiedział „nie będzie służyć”.

To trwa od wieków, ale koniec jest już bliski. Dopuszczam zło, bo też służy do oczyszczenia Kościoła w Polsce i na świecie. Mój wymiar działania i myślenia jest inny. Wy tu na ziemi trwacie w innym wymiarze czasu.

Będzie NOWA ERA i wasze ciała też będą uwielbione, przemienię wszystko. NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA, ZABIORĘ WAS MOJE WYBRANE DZIECI.

Świat będzie jak wcześniej bawił się, pił, jadł, będą się żenić  i umierać, tworzyć różne sekty nowej wiary ale  w  a n t y c h r y s t a,  prześladując  MÓJ PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY, KATOLICKI, APOSTOLSKI  PRZYBYTEK MOJEGO SYNA. Do czasu, aż wszystko runie w jednym momencie i nie będzie czasu na przygotowanie się do tych niespodziewanych  wydarzeń, o których nieustannie pouczała was Matka Najświętsza Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

Również Mój Syn dawał wam wskazania, posyłał Moich proroków- ODRZUCILI nie moi synowie na urzędach kościelnych i rząd w waszym kraju, powpadali w dołki masońskie, które odwieczny wróg knuje w swoich planach.

Chce odbierać chwałę w MOICH ŚWIĄTYNIACH, nie potrafi służyć z miłością, a w pychę wchodzi nieustannie. Wydaje mu się, że zwycięży ale jest to zwycięstwo pozorne, dopuszczone przez ze Mnie, bo tym sposobem oczyszczę z brudu kościół święty, jego krnąbrnych pasterzy, którzy zdradzili, sami siebie czyniąc "bogami" w cudzysłowiu. To jest początek końca tej anarchii , która potrwa jak Pismo Święte mówi - 3,5 roku.

Część  się wypełnia, ucisk kościoła trwa. Jak tylko zniosą EUCHARYSTIĘ to będzie dla was widzialny znak działania fałszywego proroka / Franek /, który przekaże władzę bestii, a ta będzie triumfować, ale wszystko spali na panewce jak to wy mówicie. Bo MATKA NIEPOKALANA JUŻ PRZYGOTOWAŁA SWOJĄ ARMIĘ, TO JEST WAS  WYBRANE DZIECI, a wasza modlitwa, cierpienie umocniona wiara da wielkie owoce i uratuje wiele JEJ dzieci, które nie są przygotowane. Ukryje was w Swoim Niepokalanym Sercu w tej Arce Przymierza Miłości. UFAJCIE CZAS JUŻ JEST. Ja Bóg błogosławię szczególnie JEJ wybrane dzieci w Polsce - ojczyźnie twojej.

Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, trwaj w pokoju i ten pokój niech spłynie na każde serce ludzkie, które będzie rozważać i kontemplować te Moje Słowa  i biskupów i kapłanów, którzy chcą Mnie godnie służyć- daję Pieczęć Boga Żywego. O innych, którzy się zagubili, zwątpili lecąc za mamoną już nie wspomnę. Błaga jeszcze Niepokalana Bogurodzica Królowa Polski, ale też nie słuchają. Więc wobec takiej sytuacji, łaski z nieba płynące dla nich są zamknięte.

Jest to już ostatnie wezwanie i wysiłek BOGA SAMEGO WSZECHMOGĄCEGO WIELKIEGO jak usłyszałaś. Moja miłość Ojcowska nie zdzierży waszych zaprzedanych serc, nie chcecie dobrowolnie powrócić do korzeni wiary chrześcijańskiej, miłości, odpowiedzialności wobec Boga Wszechpotężnego. Nie słuchacie  próśb Matki Najświętszej, wasza ignorancja jest do kwadratu entej, więc nikt was na siłę nie będzie zmuszał. Chcecie zatracić dusze wasze i jeszcze dusze dzieci Moich dzieci chcecie wprowadzić  w zasadzki szatana.

Ale Ja Bóg Trójjedyny na to nie pozwolę. Kocham swoje stworzenia, życie im dałem, Ducha Świętego tchnąłem. Moja moc was też dotknie o ile okażecie  żal za grzechy swoje, bo jeszcze błaga Maryja pełna łaski Królowa Matka Mojego Syna Jednorodzonego, chce was ochronić.

Decyzja należy do was o nieposłuszni synowi w purpurach. Gorzej niż w sanhedrynie jesteście manipulowani. Zrzucie te skorupy, brzydzę się wami. Było wielu powołanych, ale mało zostało wybranych na polskiej ziemi nie mówiąc już o świecie. Proroctwa odrzucacie, bratacie się ze złem, jemu służyć chcecie.  Szybko wpadniecie w ogień piekielny śmierdzącej siarki.

Co was tak zniewala upaść na twarz przed Królową Pełną łaski? Może jeszcze znajdziecie furtkę, by wyjść z tego impasu magii, czarnych mszy, pedofilii, homoseksu, materializmu, narkomani, alkoholizmu, obżarstwa?

Nie lękaj się córko Moja królewska -córo AMM, nie jest to mowa twoja, ale mówię Ja Bóg Najwyższy, Wszechpotężny, Miłosierny, ale sprawiedliwy.

I ta sprawiedliwość- Prześwietlenia sumień-  wskaże wam miejsce waszego pobytu po śmierci. I oby nie było za późno. 

Polecam budować "Królestwo Mojego Syna w swoich sercach oczyszczonych" jak było powiedziane w diecezjach, dekanatach, parafiach z przedstawicielami rządu, społeczeństwem. Czy zdążycie? Sami sobie los gotujecie.

Polska wybrana, NOWE JERUZALEM, ale trzeba współpracować w tym dziele wywyższenia. Czy chcecie to zaniedbać, rzucić na bruk lata męczeństwa, prześladowań Polaków i teraz w rocznicę 100-lecia niepodległości co zrobicie?

Na prośbę Królowej Polski błogosławię. W imię Moje Ojca w Trójcyjedynego Syna i Ducha Świętego przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polskiego Narodu. I niech się tak stanie, by chwała Moja rozbrzmiewała w całym Polskim pokoleniu, wybranych dzieci Maryi Jasnogórskiej Hetmanki. Amen. Amen. Amen.

Bogu w Trójcyjedynemu niech będą dzięki i chwała teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. Dziękuję kochany Tatusiu, uniżam się przed Twoim po trzykroć świętym majestatem, Ty który jesteś. Amen. Amen. Amen.  Cieszę się, że to uniżenie Mnie oddałaś.

Bóg zapłać kochany Ojcze.  Potwierdzenie "Słowa Boga samego"- Księga Zachariasza  rozdział 3 werset 7, zapisz: godz. 21.00 do 23.00. Italia- 26.XII. 2018 r.

------------


Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”/
/01.01. 2019 r/.

+++ 01.I.2019r.  W  IMIĘ  BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. Rozkazuję Ja Królowa Narodu Polskiego dane mocą Ducha Świętego, wyproszone przez Moje Niepokalane Serce oblubienicy Jego. Potwierdzenie " Słowa Bożego": Psalm 18 werset 3, zapisz:  „Pani, ostojo moja twierdzo, mój wybawicielu. Boże mój skało* moja na którą się chronię,  tarczo moja, mocy* zbawienia mego i moja obrono!"/ rozważyć do końca/. Błogosławię na prośbę Królowej waszej Hetmanki: W imię Ojca Syna i Moje - Ducha Świętego Nauczyciela, Ożywiciela, Pocieszyciela Jej majestatu, dzieci Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Amen. Amen. Amen.

Radujcie się dzieci tej waszej umiłowanej Matki Królowej Polski, bo tryumf Jej Niepokalanego Serca bliski. Kiedy dokona się ten Akt Bożego Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień”, to wiele serc ludzkich przez ten wstrząs i wstawiennictwo waszych modlitw powróci do Boga Ojca do korzeni chrześcijańskich.

Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO, bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA W WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH  PRZYGOTOWAŁ TRON DLA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest  „Dzieciątka Jezus”.

Przez Świętego Józefa Przeczyste Serce prości, błagajcie za siebie i dla innych nie przygotowanych serc Jej dzieci. To jest Moje przesłanie AMM mała gołąbko Ducha Świętego, to jest Mego.  Przekaz ten otrzymałaś, że JA DUCH ŚWIĘTY – przemówię w Nowym Roku 2019 i to potwierdzenie dn. 01.01.2019r.-  Święty Paweł List do Rzymian rozdział 3 werset. 12 zapisz: Wszyscy Żydzi i poganie popadli w grzech  " Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego co dobrze czyni, zgoła ani jednego" / rozważyć do końca/.

Więc trzeba odnowienia serc, by budować Jego Królestwo wg  podanej Reguły.

Ten czas zostanie przyśpieszony, bo taka jest Wola Boga w Trójcy Jedynego. Kiedy zagrzmią trąby anielskie, niebo się skłoni, można rzec wypełnienie Bożych Planów nastąpi, zaćmi się słońce, księżyc nie będzie dawał blasku, jak powiedział BÓG OJCIEC - wszystko runie, bo nie poznaliście czasu łaski nawiedzenia. OSTRZEŻENIE będzie bardzo szybko - czas pożogi i trwogi, czas przygotowania się do oczyszczenia sumień / spowiedź powszechna/, aby zdążyli wszyscy szczególnie ci na piedestałach w hierarchii Kościoła świętego, zabierze wielu nie godnych synów biskupów i kapłanów. Anioł śmierci będzie czynić swoją powinność, przerzedzi  wasze zastępy, szczególnie tych co są przeciwni Intronizacji Chrystus na Króla Polski. Majestatu Trójcy Świętej nie słuchają, lekceważą prośby Hetmanki Bożej Rodzicielki Mojej oblubienicy -Jej pouczeń danych przez maluczkich, a ma prawo żądać.

Oczekiwała i oczekuje waszej miłości WY EXL. wybrane,  nie wszyscy Jej Synowie- zlekceważyliście pouczenia - „Słowa Bożego” przesłania. Polska wybrana winna dać wyraz swojej miłości. Zapomnieliście, że byliście oddani w niewolę JEJ macierzyńskiej miłości. Sprzeniewierzyliście się  wy na urzędach kościelnych i państwowych.  Przecież zostaliście odkupieni Najdroższą Krwią Jej Syna Jezusa Chrystusa, a tak ciężko było i jest dokonać tej Intronizacji?

Tylko JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO KRÓL POLSKI, może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków. Sami sobie nie dacie rady. Pytani, po co ma być ta I N T R O N I Z A C J A?

Bo tylko i wyłącznie Chrystus Król Polski jest władny tego dokonać. ILE RAZY I NA WIELE sposobów trzeba wam tłumaczyć?

Prawdziwie jesteście głusi i ślepi, wy w ornatach masońskich chcecie chcieć i służyć dla a n t y c h r y s t a. Dość już tego waszego zaniedbania, szerzenia nie wiary w BOGA  W TRÓJCY JEDYNEGO!  PRZYSZEDŁ CZAS. CZAS NAGLI I TYLKO SĄD MAŁY DUCHA ŚWIĘTEGO- wstrząśnie wasze uśpione sumienia. W sercach waszych pełno węży, które wyhodowaliście sami, bo mamona wam na rękę, wyuzdanie, poklepywanie po plecach jedni drugich, w sutannach wodzą na pokuszenie. Jeśli teraz się nie opamiętacie wy w Episkopacie Polski, to już następnej szansy nie ma.

Teraz na prośbę BOGARODZICY  za wstawiennictwem  świętych i błogosławionych BÓG  W TRÓJCY JEDYNY przebaczyłby wasze wszystkie grzechy, a życzyłby sobie i wam  „by ta INTRONIZACJA JEZUSA  NA KRÓLA POLSKI ZOSTAŁA ZAPLANOWANA I ZATWIERDZONA JAK NAJSZYBCIEJ''.

Wtedy pękną wszelkie zakusy złego ducha, wasz kraj i serca wasze Polacy oczyszczone- potwierdzą dzieło odbudowy  Królestwa Bożego w waszej Ojczyźnie. Na  świat cały w potędze i miłości Bożej to się dokona i inni z was przykład brać będą.

AMM mała gołąbko moja trwaj w pokoju Mojej Miłości Ducha Świętego, to są Moje słowa nie twoja mowa. Błogosławię na prośbą Niepokalanej Oblubienicy Mojej Królowej Polski Hetmanki, która błaga za wami. W IMIĘ BOGA OJCA SYNA CZŁOWIECZEGO I MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.  AMEN.  AMEN. Potwierdzenie da Anioł AVE - Stróż Polski, który cię wspomagał w spisaniu Mego Ducha Świętego Słowa, podziękuj Mu.  Mądrość  Syracha  rozdział 16 werset 3 Przekleństwo bezbożnych: „Nie licz na ich życie, ani nie zwracaj uwagi na ich liczbę ! Więcej bowiem może znaczyć jeden niż tysiąc i lepiej umrzeć bezdzietnym, niż mieć dzieci bezbożne. "

Uniżam się przed Twoim Majestatem OJCZE SYNU I DUCHU ŚWIĘTY, razem z  ANIOŁEM AVE- STRÓŻEM POLSKI, mówię:

Pozdrawiam CIĘ TRÓJCO PRZENAJŚWIĘTSZA, BOŻE OJCZE, POZDRAWIAM CIĘ JEZU CHRYSTE SYNU BOGA ŻYWEGO, KRÓLU MOJEGO SERCA I KRÓLU POLSKI, POZDRAWIAM CIĘ DUCHU ŚWIĘTY OŻYWICIELU, KTÓRY MNIE I NAS WSZYSTKICH POUCZASZ.

Dziękuję, że to w uniżeniu uczyniłaś, modląc się też z Mojej inspiracji modlitwą Anioła Pokoju, ale nie będzie pokoju, bo i cały świat zależy od Polski. Was najpierw oczyszczę i wasza modlitwa wybraństwa-NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA, NOWE JERUZALEM, to wy wybrane dzieci twojej Ojczyzny pod Moją opieką Anioła Stróża Ave. Jeżeli chcecie, to wytrwajcie w tych uciskach, udrękach czasu prawdy jaki daje tu na ziemi Ojciec Wszechmogący, a potężny w miłości i gniewie, a Jego sprawiedliwość święta.  Dlatego wy dzieci Polskiej Królowej dążcie do świętości, szczególnie te wybrane- ARMIA MARYI NIEPOKALANEJ  ma iść do zwycięstwa i będzie  was prowadził Święty Michał Archanioł wraz  ze Mną Aniołem Stróżem AVE Polski.

Walka będzie nie na miecze, ale Duch Święty, będzie zwyciężał. W każdym sercu, przygotuje mieszkania dla CHRYSTUSA  KRÓLA POLSKI, i tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Alleluja! Spieszcie się wy wybrani mieszkańcy polskiej ziemi by wejść do ziemi w niebie do Jeruzalem Niebieskiego. Tego wam życzę Ja Święty Anioł AVE polskiej ziemi. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Ufajcie.................... uniżona służebnica Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego. AMM Italia. NOWY Rok 2019. godz. 22,oo - 24.oo.

 --------

 

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

/05.I. 2019 r/.

Cz.I.

+++05.I..2019r. Pierwsza sobota stycznia-2019r.  W imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.  Błogosławię ja Królowa Polskiego Narodu, Królowa pokoju przez Moje Niepokalane Serce w wigilię Trzech Króli. Potwierdzenie: Psalm 6, werset 8, zapisz: Błaganie o litość: „Od smutku oko moje mgłą zachodzi, starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów”. Królowie monarchowie szukali Mojego Syna Jezusa Chrystusa Boskie Dziecię, by Mu się pokłonić, są przedstawicielami wszystkich narodów. Gwiazda wskazywała im drogę, przybyli by oddać hołd Królowi królów Jezusowi Chrystusowi.

Umieli odczytać znaki czasu,  patrzyli na firmamenty nieba, obserwowali, słuchali anioła stróża by nie wracać tą samą drogą, bo ziemski król Herod podstępnie chciał zabić Dziecię Jezus. Również Mój Oblubieniec św. Józef posłuchał poleceń anioła, który wskazał drogę mówiąc: Weź Dziecię i Matkę Jego i uchodź do Egiptu. AMM mała najmniejsza służebnico Moja, napisz jak jest teraz. Królowie ziemscy w hierarchii Kościoła świętego nie rozpoznają daru łaski, bo są zamknięci na przekazy Ducha Świętego, a cóż dopiero królowie ziemscy będący na urzędach państwowych, administracyjnych.

Jedni jak i drudzy na usługach masońskich trwają w zmowie milczenia co do I N T R N Z A C J I MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI. Tyle razy pouczałam, błagałam, prosiłam, posyłałam posłańców Bożych, ale nie usłuchali i ciągle proszę Ja Matka Jasnogórska Pani Hetmanka Narodu Polskiego, ale nadaremnie.

Mój Syn Król Wszechmogący ma moc i potęgę, by was wyzwolić od złego ducha Polacy dzieci Moi. Ja błagam o litość jak w tym psalmie, ale wy sobie z tego nic nie robicie. Garstka maluczkich wybranych dzieci Moich nieustannie bombarduje niebo, mówiąc waszym językiem.

Jeśli wy wszyscy padniecie na kolana, jak było podane adorując Mojego Syna Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza ukrytego w białej Hostii, to jeszcze uprosicie u Boga Wszechmogącego, by was po O S T R Z E Ż E N I U  zostało trochę więcej.  Nie będę podawać w jakich procentach, bo jeden zostanie zabrany a drugi umrze.

Gdy to wydarzenie nastąpi nie śpijcie, wzbudźcie swoje sumienia, zawierzcie się

Mojemu Niepokalanemu Sercu, kto może niech opuści Warszawę!

Teraz Ja Matka wasza jak mogłabym was opuścić. Matka jest zawsze z wami, dzieci Moje. Jestem z wami pod krzyżem, jak byłam z Jezusem. Tam was zrodziłam i nie chcę utracić. Nie mniej jestem zmuszona nie widząc waszej poprawy; moich i nie moich sług w kapłaństwie i  nie tylko; za krew niewinną przelaną wtedy dzieci niewinnych  w Betlejem  jak i teraz przez wasze źle ustalone prawo aborcji dzieci nienarodzonych. To przeważa szalę wagi waszych uczynków, którą Święty Michał Archanioł trzyma w pieczy, a ta balansuje na nie!

I nie mogę już zatrzymać wyroku Boga Wszechmogącego. Jego Majestatu gniew jest ogromny, za te grzechy odpowiecie szczególnie.

Ważą się losy waszej Ojczyzny, Mojego Królestwa, a Ja nie mogę powstrzymać karzącej dłoni Boga w Trójcy Jedynego. Nie będzie więc pokoju, kraj wasz rozgrabią. Na nowo Polska zginie z mapy świata. Zło czyni  ostatnie swoje wysiłki, chcąc rozłączyć Kościół od Państwa. Jeśli teraz wy Exl. nie dokonacie tej godnej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski - to daremna jest wasz fikcyjna wiara, bo przejdziecie na wiarę w antychrysta. Całe pokolenia Polaków moich dzieci będą wychowywać w islamie.

Będziecie torpedowani, wyśmiewani, lekceważeni, wasze kobiety uczynią muzułmankami; rzeczą, którą się bierze by wykorzystać i wyrzucić lub dać innym do zabawy: seks, pedofilia, lejsbijki. Cała manifestacja zła zostanie zakorzeniona. W  świecie już jest, a u was będzie, gdy nie wysłuchacie próśb i poleceń, pouczeń  Matki  Najświętszej Niepokalanej Królowej Polski.

Sami wiecie, że Polska to ostatni bastion wiary. Taka dumna byłam z tego narodu, teraz co wy chcecie osiągnąć przez te głupie manifestacje: marsze czarne, równości i pokoju. Przecież to masońska robota opłacana przez loże w Polsce, też buntują młodzież, tworzą bojówki, sekty szatańskie. Czy wy tego nie widzicie ojcowie kościoła, Episkopat? Na czyich jesteście usługach?  Sami wiecie dobrze, czy serce wam nie mówi, a sumienie nie wyrzuca?

Tylko tak jak było powiedziane w tych przekazach AMM i innych przekaźnikach  Bożej Miłości – Chrystus Król Polski- tytuł nadać dla Mojego Syna Króla Wszechmogącego.

To was uchroni, w całości stając w prawdzie, Intronizować Go w każdym ludzkim sercu i dać Mu KORONĘ CHWAŁY, bo tego pragnie, chce korony z żywych waszych ludzkich serc w parafiach, dekanatach, diecezjach.

Pytam na co czekacie? Po oczyszczeniu  "Prześwietleniu Sumień " mała liczba w Polsce was zostanie. Napisz to jest Moje Królowej Polski przesłanie a jednocześnie życzenia na 2019r. Wykonać. Polecam Exl. w Episkopacie Polski.

Mieliście tyle czasu, a teraz sytuacja się z dnia na dzień w państwie pogarsza, oddzielając

rząd od kościoła, to będzie krwawy bicz Boży.

Były ostrzeżenia, prośby, błagania, modlitwy, ale wasza krótkowzroczność wyprowadziła  was na manowce. Tak działa Mój przeciwnik starodawny wąż, ale Bóg w Trójcy Jedyny dał Mnie Niepokalanej łaskę, że zmiażdżę jego plemię. I tak się stanie.  

I wy też dołóżcie starań; modlitwy, pokuty, postu, Adoracji Mojego Syna w każdym kościele, wystawienia  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - DOKONAĆ.

Może jeszcze Boga w Trójcy Jedynego przebłagacie. W Jedności siła, miłości, pojednaniu rodzin kapłańskich, zakonnych, małżeńskich. Otwórzcie serca na działanie łaski Ducha Świętego, Jego proście.

„Słowo Boże " odczytać, wysłać do biskupów wg wzoru podanego wcześniej, opublikować na portalu DM św. JPII.

Napisz Alicjo Mario Michalino: „Pan mój i Bóg mój”. Nie lękaj się. Mocą Ducha Świętego mówi Królowa Narodu Polskiego, Jasnogórska Hetmanka Królowa pokoju.

O ten pokój trzeba się nieustannie modlić w sercach Polaków arcybiskupów, biskupów, kapłanów rządzących, bo do ich serc kołacze Mój Syn Jezus Chrystus Król twojego serca, Król Polski. Ufam, że Mu otworzą. Potwierdzenie „Słowa Bożego” Apokalipsa rozdz. 3 werset 8 zapisz: "Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte* których nikt nie może zamknąć, bo chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia".

Niech Rząd się nie kuma z Żydami bo oni już dawno utracili Boga. Do sejmu nie wpuszczono Rycerzy Chrystusa Króla Polski z wizerunkiem Moim Królowej Ostrobramskiej patronki ostatnich czasów, Miłosiernej Pani, a wasz Prezydent zapalił świecę chanuka.

A Boża maleńka Miłość, która przyszła do swoich, to jest światłość ze światłości - Boga Żywego „Dzieciątka Jezus” nie rozpoznali, której tębry będzie rozjaśniał , to jest ciemności jakie was otaczają.

Pokłon Mu oddali Trzej Królowie, a wy? Już dziś przejdzie pochód ulicami miast, jako wielka manifestacja maluczkich świeckich i ufam Moich synów w kapłaństwie wiernych tradycji Kościoła, młodzież i dzieci, by złożyć hołd Królowi Jezusowi Chrystusowi, ufam, że uznacie Go za Króla Polski. Może nie zakłócą tej manifestacji Bożej wiary ludu Mojego. Bądźcie ostrożni, Módlcie się wy Polacy - NOWE JERUZALEM . Czy to potraficie docenić - Bożą Miłość? Nowa era pokoju będzie, ale nie wszyscy doczekacie.

Trwaj wybrana Trzódko w miłości Boga i bliźniego. Przez Moje Niepokalane Serce i Przeczyste Serce Mojego oblubieńca Józefa błagam, Bóg w Trójcy Jedyny obficie wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Maryja Matka pięknej miłości.  Potwierdzenie: Psalm 12, werset 6. Wśród zakłamanego świata - Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich - mówi Pan: «Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda».

Dziękuję Matko ukochana, pragnę Ci podziękować  mocą Koronki do 9 Chórów Anielskich adorując Twojego Syna Boskie Dzieciątko z Aniołem Stróżem Polski Ave. Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Jedynemu Ojcu Synowi  i Duchowi Świętemu. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

List Św. Pawła do Rzymian rozdział 8 werset 6,  zapisz: "Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci. Dążność według Ducha do życia w pokoju”. Czy to już wszystko Matko Najświętsza? Tak na teraz. Trwaj w pokoju i niech ten pokój spocznie na wszystkich wybranych Moich dzieciach, którym będzie dana łaska rozważania i kontemplowania tego  „Słowa Bożego". Przytulam cię do Mojego Serca, czujesz to ciepło? Tak. To jest Płomień Mojego Niepokalanego Serca, cię rozgrzewa. 

Przekazuj to innym dzieciom Moim i sługom Mojego Syna w kapłaństwie. Pozdrawiam księdza proboszcza Rysia O. i księdza kapelana Andrzeja T. Pozdrawiam Was i daję wam pocałunek pokoju specjalny na pokonanie wszelkich trudności w posłudze kapłańskiej Mojego Syna Najwyższego Kapłana, który na Moją prośbę Matki kapłanów wam obficie błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I wszystkim biskupom, kapłanom, którzy z miłością i mocą Ducha Świętego przyjmują te pouczenia. Amen. Amen. Amen.


 

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

                                    /Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII” /06.01. 2019r.

Cz. II Objawienia Pańskiego

+++ Cz. II – Dzień Objawienia Pańskiego  - Trzech Króli -  06.I. 2019r.  W imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Na prośbę Królowej Narodu Polskiego Jasnogórskiej Hetmanki mocą Ducha Świętego przemówi  Jej Syn Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, który teraz błogosławi was Polacy na cały 2019r.

W imię Mojego Ojca Moje Syna człowieczego i Ducha Świętego. Amen. Amen .Amen. Potwierdzenie „Słowa Bożego" po przyjęciu EUCHARYSTII  otrzymałaś: Apokalipsa św. Jana rozdział 12. werset 6: „Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt  dni”. 

Tak AMM  moja wybranko duszo mistyczna różyczko, to jest ten czas, trzeba będzie przetrwać na modlitwie, udręce w walce wręcz ze złem, którego już doświadczasz, ale jak powiedziałem „oblubienica  winna być podobna do oblubieńca". Czy Mnie oszczędzono tego: złamany nos, rozbite czoło, łuk brwiowy, pobite kolana, odbite ręce, to są też ozdoby, kwiatki miłości dla Mnie -Twojego oblubieńca. Pamiętasz w Garabandal w Hiszpanii, powiedziałem: Zawsze złączeni razem. Obrałaś krzyż, który jest tryumfem i godłem chrześcijaństwa, a jak jest w twoim kraju?

Wielkie zakusy złego ducha, który czyni spustoszenie. Ohyda Spustoszenia na Watykanie już jest i będzie potajemnie rozpowszechniana w Moim Przybytku Bożym.  Tak, atrapa Kościoła. Nie Moi kapłani, arcybiskupi i biskupi sieją zamęt  pośród swoich to jest antychrysta i Moich synów Najwyższego Kapłana to jest Mnie - prześladują. Czas ten wypełnia się, macie podane wiele znaków Naszej miłości Ojca Syna i Ducha Świętego. Jak to rozpoznać? 

To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii  kościelnej jak i was uczniów  czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum. Moje przyjście powtórne jest bliskie. Tak jak było za Noego, zostanie garstka wybranych dzieci Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce-Ojczyźnie twojej  tak drogiej Trójcy Świętej.

Trzeba wielkiej modlitwy, by wasz Episkopat upadł na twarz /jak Trzej Królowie/  bijąc się w piersi mówiąc: „zgrzeszyliśmy, nie posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, zawiniliśmy my  wybrani w kapłaństwie nasi przodkowie w dziedzictwie przekazywania wiary”.

Uderzyć trzeba jednak „młotem i sierpem", by nie tylko lud w

Warszawie, ale i większość w twoim kraju doznał olśnienia.

Tak, ten Akt Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień” da wiele łask,  ale nie dla wszystkich. Tych, którzy są dani do niewoli szatana nie dotknie ta łaska, bo czynili to na własne życzenie. Wasza wstawiennicza modlitwa w grupach modlitewnych „Armii Maryi” i Mnie „Jezusa do ludzkości” łagodzi jeszcze gniew Ojca Przedwiecznego, ale to wszystko za mało by uratować  Polskę całą- Królestwo Maryi,  bo  Mnie na Króla Polski nie mianowali.

Czy aż tak ślepi jesteście, zadufani w sobie wy dostojnicy i książęta Kościoła?

ŻĄDAM  waszego przyznania się do winy, a wybaczę ale to musi być teraz, a nie odkładać tej MOJEJ GODNEJ INTRONIZACJI- K R Ó L  POLSKI- ten tytuł musi być dany – ZAWIERZENIE według św. Jana Pawła II. Przymierza z Bogiem Trój Jedynym dokonać, błagać, przepraszać, a da Bóg Wszechpotężny Swoją Pieczęć Boga Żywego dla waszego pokolenia Polacy, dzieci Mojej umiłowanej Matki Jasnogórskiej Hetmanki.

Czy wam nie żal tych łez  krwawych. które daje by wzmocnić wiarę waszą i te  CUDA EUCHARYSTYCZNE , które dałem w waszym kraju nic wam  nie mówią?  Przecież to wszystko jest żywe, badacie i na co czekacie!  Co chcecie zrobić? Zaniechać Przenajświętszej Ofiary Mojej, którą złożyłem na krzyżu by was wykupić z niewoli szatana /grzechu /, a teraz dobrowolnie chcecie  wydać naród  Mojej Ukochanej Matki Waszej Królowej na  potępienie i pastwę szatana.

O jak nie udolni i głupi jesteście. Przecież najpierw wy pójdziecie na dno jeziora siarki, bo zatraciliście owoce dane wam, wynikające  z Jej opieki. Jakimi jesteście pasterzami? Pasterz szanuje każdy, bo za jedną zgubioną owcą poleci, życie odda. T

ak jak czyniłem Ja Bóg z Boga, światłość ze  światłości.  Można AMM przytaczać  wiele ważnych spraw odstępstwa od wiary korzeni chrześcijańskich,  ale to wszystko razem  biorąc to jest wasza niewiara w moc działania Ducha Świętego, jego pouczeń. Wasza pycha was pokonała, nie słuchacie bo ciszy serc nie macie, zajęte są wasze serca, w większości  biskupi i kapłani zniewoleni jesteście.  Otrząsnąć się trzeba, ale tego już wkrótce Bóg Ojciec dokona.

Sąd i osąd Ducha Świętego nastąpi, zobaczycie swoje miejsce przeznaczenia w piekle, nie będzie być może czasu na gruntowne przygotowanie się do śmierci.  Anioł Śmierci  będzie czynił swoją powinność.  Już teraz zabiera dusze nieposłusznych biskupów i kapłanów. Nie blokujcie łaski z nieba danej wyproszonej przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych oraz was dusz maluczkich, uciśnionych ale kochających Matkę Najświętszą i Mnie Jej Syna z Niewiasty zrodzonego.

 Ciąg dalszy Objawienia Pańskiego, „któremu jest dana wszelka władza na ziemi i w niebie”. Ja wypełniłem wolę Ojca Mego na ziemi, prosiłem też za wami Exl. abyście byli jedno. Jedności wśród was nie ma bo szatanowi oddaliście swoje dusze. Barka Piotrowa zatonęła w grzechu rozpuście, pijaństwie, w szatańskich knowaniach pokazuje swoją siłę. Tak, to jest oczyszczenie, Bóg Ojciec dopuścił. Sami sobie zgotowaliście wy w habitach kapłańskich; przewrotność wasza nie ma granic. Ale granica sprawiedliwości gniewu Boga w Trójcy Jedynego osiągnęła swoje apogeum. To się dokona bardzo szybko.

Będzie Nowe Niebo i Nowa Ziemia, Nowe Jeruzalem- Polska wybrana.

Powtarzam, przygotujcie tron dla Mnie Chrystusa Króla Wszechświata, Króla Polski; gdy staniecie w prawdzie i duchu na wszystkich obszarach waszego życia, chodząc w obecności Boga Trój Jedynego, bo ten pomiot żmijowy dojrzał już do zatracenia i tak się stanie. Amen. Amen. Amen. 

Jak powiedziałem wzbudzę Sobie lud z tych kamieni, przestrzegający Dekalog, zachowujący Boże prawa, magisterium kościoła, a nie profanacja wiary, przeinaczanie ewangelii świętej, złe tłumaczenie. Same slogany nie prowadzą do nauczania kościoła katolickiego, apostolskiego. Tak dziecko Moja mała wybranko od Apokalipsy; wy, którym będzie dana łaska zgłębiania tego świętego pouczenia Króla królów, Pana i władcy waszego Jezusa Chrystusa zlekceważonego, ukrzyżowanego z Jego przybytku wyrzuconego.

Mówię, ucisk kościoła prawdziwego trwa i zejdzie do podziemi, jeśli wy na tron Mój wsadzicie antychrysta samego. Bóg Ojciec dał wam wolną wolę, możecie wybrać.

Stworzył was na podobieństwo Syna Człowieczego, prowadził was, dbał. Matka Narodu Polskiego was pielęgnowała jak Mnie Syna Bożego. Jakie jest Jej podziękowanie? Niech wasze serca dadzą odpowiedź same, zostawiam was z tym pytaniem! Amen. Amen. Amen.

A Moje życzenia na Nowy Rok 2019 dla dzieci Kościoła w Polsce: Ja Chrystus Król Polski, albo zjedzą was robaki, plaga za plagą, brak jedzenia dla ducha i ciała, to znaczy w Eucharystii zamienionej pożywać będziecie robaki, którymi się karmi wąż starodawny od wieków. Taka jest prawda. Beze mnie nic uczynić nie możecie, wy na urzędach państwowych i kościelnych.

Ja Jestem, który Jestem, trwam. Napisz AMM: Pan Mój i Bóg mój. Wiem, że to trudne słowa i mowa, ale mocą Ducha Świętego mówi Bóg Człowiek, Odkupiciel Jedyny, który może was wykupić na nowo z niewoli szatana. Tak on nie lubi niewolników Mojej Mamy Królowej Polski tej Hetmanki i Moich niewolników, które sama Mnie Synowi swojemu oddała.

Nic nie zatrzymuje dla siebie i teraz błaga za wami nie utulona w płaczu. Czy to was nie wzrusza? Płacz Matki bardzo Mnie smuci, Jej oczy zalane krwawymi łzami. Pomyślcie wy na usługach szatana, on wami pogardza, bo nie kocha nikogo, odwieczny wróg Mojej Matki będzie szybciej pokonany wg woli Boga Ojca w Trójcy Jedynego. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię na Jej prośbę Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, wstawiennictwo wszystkich świętych nie tylko polskiej ziemi. W imię Ojca Moje Syna człowieczego Króla serc Polaków i Ducha Świętego ożywiciela. Amen. Amen. Amen.

I niech to błogosławieństwo poprzecina wszelką waszą pychę, zarozumiałość, brak miłości, jedności w działaniu i korzystaniu z dziedzictwa miłości całego kościoła w Polsce i na świecie. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie „Słowa Bożego: 1 List  św. Piotra Apostoła rozdz. 2 werset 8, zapisz:  „i kamieniem upadku  i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają  do czego zresztą są przeznaczeni”. Dziękuję Ci Boże Ojcze w Trójcy Jedyny za „Słowo Boże” Twojego Syna Króla Mojego Serca i ufam Króla Polski, serc wszystkich Polaków. Amen. Amen. Amen.

Uniżona służebnica Najświętszej Maryi Panny – niewolnica. Złóż dziękczynienie  ze swoim Aniołem Stróżem i Stróżem Ave Polski –Ojczyzny twojej – Różaniec Święty część I. I niech się tak stanie.  Italia 06.I. 2019 r.

---------


Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

                                      2.II. 2019r.

/Pierwsza sobota miesiąca lutego/. W imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Rozkazuję Ja Królowa Bożej Pięknej Miłości, Madonna Del Divino Amore-Roma, gdzie na Moje wezwanie - osobiste zaproszenie wraz z grupą miejscową Moich Apostołów miłości Czasów Ostatnich, którą od 20 lat pouczam, objawiam się wskazując na pełnienie woli Ojca Wszechmogącego.

Razem z nimi nawiedziłaś Moje Sanktuarium, tak drogie Mojemu Niepokalanemu Sercu i Najświętszemu Sercu Jezusa. Jest tam [Jezus]wystawiony do publicznej adoracji w kaplicy nowego kościoła, co za łaska i przykład do naśladowania, ojcowie Oblaci godnie to czynią.

Spisz "Słowo Boże" dane mocą Ducha Świętego - AMM Moja niewolnico słabe narzędzie, ale zanurzone  w woli Bożej. Przez Moje Niepokalane Serce błogosławi Bóg Ojciec Syn Boży i Duch Święty. Amen. Amen. Amen.

Zapowiedź Słowa Bożego otrzymałaś w dniu Ofiarowania Pańskiego Mojego Syna, który powiedział po przyjęciu Eucharystii- Chleba Życia: „Przemówi Moja  Mama, bo Ja JESTEM ŚWIATŁEM NA OŚWIECENIE  POGAN I CHWAŁĄ IZRAELA, NOWEGO JERUZALEM, KTÓREMU NA IMIĘ POLSKA.

Potwierdzenie  otrzymasz  jutro od Matki Bożej Gromnicznej, tak piękna nazwa w tradycji polskiej i tak się stało, pielgrzymując do JEJ sanktuarium, uwielbiając Mnie Twego Pana, Mistrza, Nauczyciela, Oblubieńca, a przede wszystkim  KRÓLA SERCA.

Usłyszałaś: Księga Wyjścia rozdział 3 werset 18, zapisz. „Oni tych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze starszymi z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni* przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu Bogu naszemu”.

To jest Moje wezwanie Mojego Niepokalanego Serca do was  Exl . arcybiskupi,  biskupi i kapłani JEZUSA Chrystusa Króla Wszechświata.

Złóżcie Mu ofiarę zadośćuczynienia za nie wykonanie  natchnień Ducha Świętego co do Intronizacji GO NA KRÓLA POLSKI, by nie pasł was rózgą żelazną i byście  wcześniej wrócili  do Jego łask, zanim nastąpi  CHRZEST OGNIA/ jak usłyszałaś podczas adoracji/.


To jest Moja prośba Mojego Kochającego Serca, przede wszystkim Matki, która nie chce wydać na zatracenie  swoich dzieci. Przez waszą  nieodpowiedzialność, lekceważenia pouczeń - co  dotyczy zaniedbania grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Matka wasza Królowa Polskiego Narodu to jest JA MARYJA wyprosiłam wam tą można rzec ostatnią łaskę, bo kocham was dzieci Moje choć nieroztropne, nierozsądne, zagubione, lekceważące moje wskazania. Jednak ufam, że posłuchacie tego żądania.

Niech każdy arcybiskup i wy biskupi w swoich diecezjach dacie zadośćuczynienie z miłością przez odprawienie trzech Mszy Świętych wotywnych w  każdy  z piątków Wielkiego Postu, by przebłagać  MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO.

Post i pokuta - wzywać wstawiennictwa świętych i błogosławionych, by ochronić POLSKI WYBRANY NARÓD- NOWE JERUZALEM i zachować wiarę ojców waszych, bo drugie przyjście Mojego Syna Chrystusa Króla jest bliskie, bardzo bliskie... już jest..............

Ta INTRONIZACJA MOJEGO SYNA W KAŻDYM SERCU - pytam czy też zostanie zlekceważona przez wasze „ja” /egoizm, pychę itd. ?/

Ja Matka Polskiego Narodu płaczę nieustannie, bo jeśli odrzucicie tą Moją prośbę, to jak powiedział MÓJ SYN, będziecie służyć w niewoli szatanowi i jego poplecznikom, pachołkom, którzy skrywają swoją twarz, serce w powłokach szat liturgicznych na zewnątrz,  a wewnątrz cuchną ich serca.

Nie dajcie się zwieść bo antychryst już jest i szybko pokaże swoje podłe oblicze chcąc naśladować  Mojego Umiłowanego Syna, waszego Króla, a pytam Was, gdzie to wywyższenie   na KRÓLA POLSKI, by  ODNOWIĆ PRZYMIERZE MIŁOŚCI Z BOGIEM OJCEM  WSZECHMOGĄCYM NA WZÓR ŚWIĘTEGO JANA  PAWŁA II, przez Waszą posługę Exl. .............

Pytam, co was tak dalej trzyma? Te złe skłonności trzeba oddać w sakramencie pokuty, a nie publicznie kłamać w sprawach wielkiej wagi dotyczącej Polskiego Rządu i jego fałszywego osądu śmierci prezydenta Gdańska /Loże masońskie kościoła to potwierdzają/.

Co za hańba dla was, a odpowiedzialność przed Bogiem? Odpowiedź: Ogień siarki was pochłonie. Pokuty, pokuty.

Musicie tak tańczyć jak wam zagrają. Nawróćcie się dopóki czas łaski dla was dany, wyproszony przez Moje Niepokalane  Serce.

Zadośćuczynienie złożyć za siebie i lud mój, jeszcze czekam. Wróćcie synowie wybrani do Chrystusowego Kościoła, Apostolskiego, chrześcijańskiego, do korzeni wiary, która w tym narodzie dzieci moich jest mi tak droga.

Droga prawdy, która jest życiem w Jezusie Chrystusie obecnym w EUCHARYSTII. Tyle próśb o adorację Mojego Syna, choć  „jedna godzinę” jak w Ogrójcu, a teraz jest czas ciemności dopuszczony przez Ojca Wszechmogącego w kościele, ale by rozjaśnić te ciemności trzeba adoracji, bo to jest Światło na oświecenie pogan/ jak ich dużo w kościele [pogan], gdzie wy arcybiskupi, biskupi, kapłani jesteście tylko zarządcami.

Pytam gdzie jest wasza odpowiedzialność  za zagubione owce. Czas postu będzie trwogą i pożogą, jeśli wejdziecie w tą zmowę  łączenia wszystkich religii, rytuałów, a więc mistyfikacji MSZY ŚWIĘTEJ, CO SIĘ ZWIE OHYDĄ SPUSTOSZENIA.

To Bóg Ojciec uderzy ze zdwojoną siłą i wybuchnie III wojna światowa, tak można rzec nie pozostanie tu kamień na kamieniu, pęknięty glob ziemi.

Tą wizję duchową  z Jerozolimy wstaw, podaj Słowo Boże [---------->Jerozolima Terra Santa 26V2012r.Następne Słowo Boże].

Tyle razy mówiłam, o c z y s z c z e n i e  nastąpi przez dzieło „Prześwietlenia sumień” to też jest łaska, ale jak powiedziałam zostanie was bardzo mało, drogie dzieci mojej i twojej ojczyzny, której na imię P O L S K A -  tak droga Mojemu Sercu MATKI NIEPOKALANEJ, płaczącej krwawymi łzami, a wy sobie z tego nic nie robicie, całe niebo w konwulsjach  płacze, widząc waszą pychę, pazerność na mamonę. Prawie wszystkie kraje ościenne są wam wrogie.

Zło przybiera na sile widząc, że ma mało czasu, zróbcie coś synowie w szkarłatach, bo i na Rząd i Parlament bicz srogi się tworzy.

Wzywam was do pokuty, pojednania. Łączyć trzeba, a nie dzielić mój lud. Między wami synowie w purpurze tak różne zdania; stanąć w prawdzie trzeba.

Prawda ewangeliczna to MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA, TRZEBA NADAĆ MU TEN TYTUŁ KRÓLA POLSKI, a będzie zwycięstwo, bo tylko ON JEST władny zwyciężyć to piętno żmijowe.

JA NIEPOKALANA zmiażdżę jego głowę i wtedy nastąpi ten triumf dwóch Najświętszych Serc przez przeczyste Serce Świętego Józefa. Proście i niech się tak stanie.  Amen. Amen. Amen.

Napisz , że jest ci gorąco, Moc Boża  Ducha Świętego rozgrzewa twoje serce, czujesz przybitą prawą dłoń, ból słodki cierpienia jest to twój dar dla „Budowania królestwa Bożego w ludzkich sercach kapłańskich”,  za których się ofiarowałaś.

Trwaj w pokoju i niech ten święty pokój zagości w tych sercach, którym będzie dana łaska zgłębiania tego Słowa Bożego, szczególnie przez posługę EXL. w biskupstwie.

Pozdrawiam i polecam wysłać do Episkopatu Polski z zaznaczeniem: „wykonać   polecenie Niepokalanej Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie”.

Niech błogosławieństwo  BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO MIMO WSZYSTKO  WSTĄPI NA WAS, O KTÓRE BARDZO BŁAGAŁAM JA KRÓLOWA POLSKI  i twojego serca AMM. W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN.

NAPISZ, że pielgrzymując do Irlandii, Msza Święta była sprawowana w Katedrze w Belgi w Brukseli przez Misjonarzy św. Rodziny, Bóg Ojciec Wszechmogący powiedział: „ROZBIJĘ TE KAMIENNE TABLICE DEKALOGU  wypisane Moją Ręka, które dałem na  górze SYNAJ jako Przymierzy Mojej Miłości.

Zniszczę ten naród, który nie przestrzega jego zasad i nieustannie  je ignoruje, zmieniając sens tłumaczenia wg/ świata. Wzbudzę sobie z tych kamieni potomstwo; kapłanów i lud cały, który z miłością i drżeniem serca będzie tworzył tą NOWĄ ALEANCĘ .

Zapisz też tą skargę Mojego Syna jaką usłyszałaś w pierwszy piątek miesiąca w Moim Sanktuarium w Belgii w Beauraing – „Matki o Złotym Sercu”, który powiedział: „Wszyscy Mi mówią, że mnie kochają, ale serc swoich Mnie nie oddają”.

Niech to uczynią teraz dzieci Moje poprzez tą Intronizację indywidualną Mojego Syna na Króla w każdym sercu ludzkim według Reguły jaką sam podał. Potwierdzenie. Apokalipsa św. Jana, rozdział 8 werset 6, zapisz:

A siedmiu aniołów mających siedem trąb przygotowało się by zatrąbić”.

Oby i dla was dzieci Moje nie było za późno. Chwała niech będzie Bogu Najwyższemu za to święte pouczenie i łaskę wybłaganą dla swoich dzieci, po 2 godzinnej Adoracji w sobotę i 1 godzinę Adoracji w niedzielę Mojego Syna obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza.

Spisane dnia 03.II 2019r. w godzinie Apelu Jasnogórskiego i Hetmanki Królowej Polski i świata całego. Godzina 21.30 do 22.40 - AMM służebnica Matki Niepokalanej.


Jerozolima Terra Santa 26V2012r.. Spisane w dniu Bożego  Ciała 07.VI. 2012r.

W imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego, błogosławie Cię Alicjo Mario Michalino, Ja Pan Jezus Chrystus obecny w twoim sercu i na wszystkich ołtarzach świata, mocą Ducha Świętego mówię. Nie lękaj się przyjąć to Słowo Boże dane w tym czasie trudnym, już wkrótce udręki, próby ognia, ucisku moich umiłowanych dzieci nastapi.

APOSTOŁÓW tych czasów-RYCERZY, namaszczę WAS OLEJKIEM WYBRAŃSTWA. Tak jak usłyszałaś podam ci czas, osoby wybrane podeślę. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.Tak jak usłyszałaś na Mszy Świętej wczoraj u stóp Matki Bożej Królowej Świętego Szkaplerza, która nieustannie cię prowadzi i przytula do swgo macierzyńskiego Serca, po przyjęciu Mnie w Chlebie Eucharystycznym, uwielbiając Mnie-co Mnie twojemu Mistrzowi  bardzo miłe - usłyszałaś, otwórz psalm numer 30 od wersetu numer 3, do końca  odczytać - na potwierdzenie  tego -Słowa Bożego- które teraz spisujesz.

To jest prawda i tylko prawda jaką daje SAM BÓG OJCIEC. Zapisz werset 13. Napisz: Aby dusza moja śpiewała Ci Panie i nie zamikła, Panie mój Boże, będę Cię wiecznie wysławiał, tak-rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś  mnie radością i dziękuję, że wybawiłeś mnie  od śmierci”.

Jest ci gorąco; to Mój Duch Święty cię napełnia, uczynił to już w Wieczerniku w Ziemi  Świętej - gdy pielgrzymowałaś  na zaproszenie Mojej Umiłowanej Matki.  To Ona Oblubienica Ducha Świętego, umacniała uczniów we wierze, tak i teraz umacnia swoje wybrane dzieci. To tam usłyszałaś: Dziękuj za pełnię łask Ducha Świętego na tych nieszporach  z  Patriarchą Jerozolimskim, to była Wielka   Pięćdziesiątnica - to Ojcze Nasz w modlitwie w różnych  językach, to moc łaski. Było ci dane to przeżyć i to trzeba rozszerzać na inne wybrane dzieci moje - małą trzódkę, która przyjdzie do ciebie w imię Moje i na Moje  zaproszenie.

Należy każdą z osobna  osobę pobłogosławić  znakiem krzyża  jerozolimskiego i namaścić  świętym olejem też  znakiem krzyża, to będę czynił Ja sam Bóg z Boga, światłość ze światłości. Każdy niech w ręku trzyma świecę, a moc Ducha Świętego, Mego Ojca wstąpi na nich i będą Mi światkami tu na tej ziemi, którą umiłowałem i aż po krańce dokąd ich poślę.

Tak jak usłyszałaś podczas Adoracji u Sióstr Elżbietanek: "Namaszczam cię na Apostoła Czasów  Ostatecznych /rycerza -dodaję ja/. Zapytałaś, co masz czynić? Otrzymałaś odpowiedź  na głębokiej modlitwie: "Masz odbierać moc Bożą i rozdzielać na braci i siostry swoje", dlatego też każdy otrzyma cząstkę swoją,  a idąc między siostry i braci niech czyni tak samo.

Jest to bardzo wielka łaska, którą nie można zmarnować, to was będzie chronić od złego, bo już wkrótce całe bataliony zła zejdą na polską ziemię, ale jej nie przemogą bo jest Moje błogosławieństwo Jezusa Chrystusa Syna człowieczego. A jak pięknie by było, by to było królewskie błogosławieństwo ojcowskie Boga Ojca Wszechmogącego i Ducha Świętego Pocieszyciela. Wyproszone jest tylko przez maluczkich.

Cieszę się bardzo, że usłyszałaś prośbę Mojej umiłowanej Matki Królowej Polski, żebrząc mocą Mszy świętej, na Górze Tabor - Intencja:

„O przemianę  serc Polaków, bym Ja Pan panów, Król królów zechciał już tylko łaskawie zakrólować  w waszych sercach”, a prośba była ufna i to przejednało Moje królewskie Serce.

Uronił też łzę Mój Ojciec Niebieski-rozrzewnił  się i Duch Święty-wlewając  Płomień Miłości  dla maluczkich. Są to jednak jednostki-prosiły zastępy świętych pańskich i błogosławionych, wzywałaś wstawiennictwa proroków  ziemskiego i niebieskiego Jeruzalem / Eliasza i Mojżesza /. 0fiarna to była modlitwa aż do wskrzeszenia umarłych, oby więcej było takich gorących i ofiarnych serc.

Bóg zapłać również tym, którzy wspierali cię modlitwą i postem. Kocham cię, kocham, kocham - słyszałaś w swoim sercu w Bazylice Zmartwychwstania, choć nie prosiłaś o powrót?  /Przepraszam   /. Czytałem w twoim sercu. Błogosławię tu w Ziemskim Jeruzalem do zobaczenia w Niebieskim Jeruzalem. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Wspomnij  jeszcze  "Drogę Krzyżową"  odprawioną w pokucie, wiele znaków MOJEJ MIŁOŚCI   otrzymałaś. Czytanie w Getsemani  Sam Ja Pan wybrałem, byś  Mi służyła i pocieszała Moje rozdarte Serce modlitwą. Leżąc krzyżem na skale usłyszałaś "Słowo Boże". W twoim kraju krzyż jest bardzo znieważany. Wynagradzaj, wynagradzaj ofiarnie, ofiarnie, ofiarnie - bo nie pozostanie tu kamień na kamieniu – słyszałaś? Mój krzyż jest lekki, a Moje jarzmo słodkie. Będziesz cierpiała krótko, dając  świadectwo o Mojej miłości.

WIZJA: Byłam budzona na modlitwę w nocy, każda modlitwa dyktowana, przepraszałam za moje lenistwo również duchowe. Rozumię - uczyniłaś  to w kaplicy  - wybłagałaś wiele, wiele, widoczne  to będzie w niebie.

Widzę pękającą  ziemię na pół, wszystko spada, stacza się. /Czyżby nic nie pozostało?/ Nie zostanie tu kamień na kamieniu.

Modlę się: Boże miej litość nad nami, proszę błagam - taka piękna ziemi, po której sam Pan Jezus chodził w ludzkim ciele wziętym z Maryi Dziewicy z woli i potegi Boga Ojca          Wszechmogącego mocą Ducha Świętego uczynionego.

Jestem w Betlejem.  Słyszę duchowo: „Post milczenia”. Staram się wyciszyć, by usłyszeć  głos serca . Słyszę: /Msza  święta- intencja dyktowana/:

„Za Palestyńczyków  /Palestyna/, by zobaczyli „światłość wielką” jak w tej kolędzie i przyjęli Boże Dziecię, uznali za Króla swojego narodu”.

Błagam ze świętym  Hieronimem- /grota pod Bazyliką  Narodzenia w  kościele świętej Katarzyny, potem w Grocie Mlecznej/, uwielbiam  światłość wielką. Słyszę  słowa Najświętszej Panienki, wita nas Święta Rodzina w znaku Figury.

Klękam, całuję stopnie ołtarzy, czynię to prawie wszędzie, gdy słyszę polecenie  "Anioła Stróża" mojego kochanego „i teraz  - Bóg zapłać”. Słowa Mateńki Kochanej brzmią: "Dbam o ciebie, /a po chwili/ jak o JEZUSA". Te słowa to balsam kojący dla mego serca i duszy. Dziękuję też za narodzenie Gosi (Prośba M. M. - tu wyprosiła i ja tu dziękuję - ksiądz Antoni Mszę świętą odprawi.) Słyszę teraz: "Jak pięknie jest dziękować Tobie Panie”. Nawiedzamy też Grotę Pasterzy - /śpiewamy, zdjęcia/. Amen. Amen. Amen.  

Potem pielgrzymujemy do BETANII. Tu zawsze lubię przybywać (Wcześniej  duchowo na modlitwie widziałam te siostry - wizja: Witały mnie pocałunkiem w czoło, ubrane na czarno, a potem słyszę w kościele –słowo: "Jeszcze  troszczysz się o wiele" - Maria i Marta- ewangeliczne siostry ./Rozumię to pouczenie. Przepraszam Ciebie Boże w Trójcy Jedyny, Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty/.

Napisz "Słowo Boże" dane Mocą Ducha Świętego od Matki Umiłowanej  Jezusa i twojej Królowej świętego szkaplerza. I pozdrawiam cię dziecko Moje wybrane Alicjo Mario-Michalino.  Niech Moje błogosławieństwo przez Niepokalane Serce Moje spłynie na was dane mocą Ducha Świętego, uczynione, prawicą Boga Ojca Przedwiecznego i naznaczone dłonią Jezusa Chrystusa Syna  Mego pozostanie na was na wieki wieków.Amen. Amen. Amen.

Napisz: Jest Mi bardzo miłe twoje ofiarowanie- dziękczynne Trójcy Świętej za dar Mnie, dar Matki i Mojej macierzyńskiej miłości.

„Piękna intencja” - dodaje teraz  Mój  Anioł  Stróż. Wszelką radością napełniłaś  Moje Matczyne Serce, a rozradował się  Bóg  Ojciec - hojnie naznaczył znak krzyża, błogosławił obficie Mój Syn umiłowany. Był dumny, że znalazła się jedna mała owieczka w Jego owczarni, że naśladując Mistrza, dziękuje z miłością w uniżeniu ze łzami w oczach z sercem gorejącym  jak w tej pieśni --- Bóg zapłać.

Kocham cię, kocham, kocham i do spotkania w wieczności. Duch Święty promieniował ze szczęścia za wszystkie te intencje, które dzieci Moje wypowiadali z miłością i radością. To potężne Magnificat  na Górze Karmel  wzniosło się do nieba.

Wizja: Mówi Mamusia Niebieska:  „Wyszłam ci na spotkanie i święta Teresa z Awilla   też. Powiedziałam : Weź  Moją Suknię, to jest "święty szkaplerz " z tego właśnie  miejsca, bo tu go dałam na ratunek. Tak jak usłyszałaś na Górze Kalwarii. 

Bóg zapłać dziecko za te małe ofiary po ludzku biorąc, ale już nie uratuję  karzącej ręki Boga Ojca, nie powstrzymam”. Widziałaś łzy w Moich kochających oczach, żywych oczach.. To wszystko za mało.

Co robić Matko ?  Trwać w pokoju, wynagradzać jak na drodze krzyżowej , pięknie klęczałaś przy stacjach  rozważania męki pańskiej Mojego Syna. Stacja XII – „Połóż się krzyżem”  powtórzyłam trzykrotnie przez Anioła- uczyniłaś,   a potem polecenie Moje:  Zejdź do Kaplicy świętej Heleny, gdzie  znaleziono drzewo krzyża, odpraw  leżąc krzyżem Koronkę do Miłosierdzia  Bożego. Intencje - razem ze świętą Faustyną i błogosławionym Janem Pawłem II: Za młodzież, stan kapłański, aborcję, za naród  żydowski, muzułmanów, za rodziny- przepraszałaś,  oby więcej takich ofiarnych dusz. Bóg zapłać.

Alicjo Mario Michalino, nałóż ten szkaplerz święty Moją suknię i niech wszystkie dzieci Moje noszą suknię Moją  z Grupy  Modlitewno- Różańcowej, bo jak was obronię,  a wy polecajcie to innym. Szczęść Wam Boże.

A teraz Bóg Ojciec Wszechmogący da Słowo, a „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami”, a wy co zrobiliście z  tym "Słowem"? Mój Syn obecny w znaku chleba –eucharystia, jak jest znieważany, wyszydzany, gorzej niż u Piłata i podczas całej Męki Pańskiej. Ofiara eucharystyczna odprawiana na skróty. Moi wybrani kapłani zamiast być jedno, jak mówi ta pieśń „Abyście byli jedno, podajcie sobie ręce”/, a tak  daleko do jedności w Kościele Mojego Syna. Podają sobie dłonie, a serca z kamienia /”Obyście byli razem i jedno mieli serce”/ jak to brzmi. „Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem, niech się odmieni, niech się odmieni”/ co za parodia......

Wkrótce się odmieni, nie pozostanie tu kamień na kamieniu. Podkreśl- podpowiada Anioł Stóż. Teraz Moja Ojcowska sprawiedliwość nie zdzierży: obłuda, pycha, obżarstwo, materializm, brak miłości, jedności, słudzy nie BOGA SAMEGO a zwą się biskupi, kapłani. W waszych sercach pełno rupieci, bałwochwalstwa. To wszystko w oczach Moich –Boga Ojca Wszechmogącego idzie na zatracenie. Naśmiewacie się z maluczkich i pokornego serca, za czym  biegniecie? Widzicie  ździebło w oku bliźniego swego,  a belki w waszych oczach nie  dostrzegacie?

Obudźcie się  naśladujcie JANA PAWŁA II /błogosławionego / już wkrótce świętego. Błogosławię ci Alicjo-Mario, Michalino za twoją ofiarę dziękczynną za wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II, cieszę się za twoje serce małe ofiarne.  Błogosławię : W imię Moje Boga Ojca Tatusia twego w imię Syna Mego Jezusa Chrystusa Twego Mistrza, nauczyciela, oblubieńca w imię Boga Ducha Świętego, który teraz do ciebie przemówi  i niech się tak stanie. Potwierdzenie  "Słowa Bożego":  Apokalipsa świętego Jana rozdział XII - do końca rozważyć.

Teraz dodaje Anioł Stróż /Walka z resztą Jej Maryi potomstwa/. Uwielbiam Ducha Świętego tą pieśnią- Duchu święty przyjdź, niech miłość zagości, nadzieja zagości, niech wiara zagości w nas...

Duch Święty III Osoba Trójcy Świętej błogosławię błogosławieństwem św. Franciszka: Niech Pan ci błogosławi i niech cię strzeże, niech co okaże oblicze  swoje i niech zmiłuje  się nad tobą i wszystkimi,  którym  będzie dana łaska to zgłębiać. Szczególnie sługom  kapłańskim. I niech się tak stanie. Wspomnę  na księdza R.  i na księdza  P. Usłyszałaś dobrze, to n a m a s z c z e n i e Boże,  którego udzielił  ci  Pan Jezus Chrystus  na Apostoła  Czasów Ostatecznych. Zważ na to- jest bardzo, bardzo ważne.

Masz odbierać  moc  Bożą i nią napełniać siostry i braci swoich, których Pan ci wskaże. Jest to słuchanie natchnień Ducha Świętego to jest Moich w ciszy serca na modlitwie i absolutne  dostosowanie się do Moich poleceń.

Wszystko przyjdzie w swoim czasie, kiedy kościoły zostaną  zamknięte, zejdą do podziemia by odprawiać Mszę  Świętą.  Trzeba będzie wielkiej odwagi Rycerzy Czasów Ostatecznych, by to wypełnić.  Otrzymacie Aniołów Stróżów do pomocy, obroną wam będzie święty szkaplerz.

Już niektóre kościoły zostały przygotowane, wyznaczone na czas oczyszczenia /jak sama wiesz zostały oznaczone znakami NIEPOKALANEJ  MATKI-chorągwie  niebieskie i biało-żółte papieskie, zatknęli aniołowie, szczególnie te miejsca co uświęcił  papież JAN PAWEŁ II.  To wyjaśnia teraz święty Michał  Archanioł - wódz wojska   anielskiego.

Napisz, że czas jest krótki. Niech dzieci - mała trzódka MOJEJ OBLUBIENICY przygotuje: wodę święconą i egzorcyzmowaną, świece, lampy naftowe, latarki na baterie i baterie, krzyże, żywność,  suszone owoce , ziarna, chleb, zioła, rybę. 

To przez błogosławieństwo z wiarą uczynione pomnoży się. Prosić szczególnie świętego Piotra, by wam  błogosławił. JA DUCH ŚWIĘTY czuwał.

Wszystko przygotowała MATKA NAJŚWIĘTSZA. Widzisz Alicjo-Mario, Michalino Moja mała oblubienico - tak jak na tej pielgrzymce  do Ziemi świętej w dniach 26.05 do 03. 06. 2012 rok zaprosiła cię Niepokalana Matka Kościoła Świętego w Polsce i na świecie  przygotowała  wszystko. Wystarczyła dobra wola, serce gorejące to i w poście i w pokucie było łatwiej trwać. Usłyszałaś na modlitwie Moje pouczenie: „Nie samem chlebem żyje człowiek, ale Duchem Świętym, który mieszka w nim”. Byłaś dobrym słuchaczem i starałaś się pełnić wolę Bożą  na co dzień  i tu też o to samo chodzi,  w dużej mierze nie zbadane są wyroki Boże. Błogosławię wam w imię Boga i w imię Syna człowieczego i Moje Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech tak się stanie.   Na modlitwie z Aniołem Stróżem dziękuj i przekaż to m a ł e j   t r z ó d c e           / osoby z Grypy Adoracyjno- Różańcowej/. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Bóg  zapłać.  Godzina 19,40.  Boże Ciało. Bogu niech będą dzięki.Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od

Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”/
2III 2019r./Pierwsza sobota miesiąca marca /


 + W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Jest wolą Boga Ojca Wszechmogącego byś zapisała to święte pouczenie. Potwierdzenie podał Pan Jezus Syn Boga Żywego; Księga Syracha 6, werset 12, zapisz: /Tytuł „Przyjaciele”/ „Jeśli zaś zostaniesz poniżony, stanie przeciw tobie i skryje się przed twym obliczem.” Duchu Święty przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi przyjdź..... I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen/.

Trwaj  w pokoju dziecko AMM Moja mała niewolnico, jest czas milczenia, przygotowania się do tych nadchodzących wydarzeń, zostało już wszystko powiedziane w SłOWIE BOGA ŻYWEGO w tych wcześniejszych przekazach.

Otrzymywać będziesz jak usłyszałaś po przyjęciu Eucharystii Chleba Życia - wewnętrzne pouczenia, które będą budować relacje w grupach modlitewnych. Trwaj więc w pokoju i do wszystkich z DM św. Jana Pawła mówię:

Trwajcie w pokoju, wykonując tą I n t r o n i z a c j ęMojego Syna Jezusa Chrystusa w każdym sercu wg podanej reguły,

                            co jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę
                                                          Królowej Polski!

Dziękować należy i prosić Ducha Świętego Mojego Oblubieńca, by mocą swoją rozpalił wasze serca napełniał miłością, bo tylko ON to Duch Święty jest płodny, by uleczyć wasze  skamieniałe serca.


Prosić więc przez Przeczyste Serce Świętego Józefa Mojego Oblubieńca - trwając w nowennie razem ze swoim Aniołem  Stróżem, budując królestwo   przez Moje Niepokalane Serce, błagając, by Mój Syn zechciał przyjąć do Swego Serca Najświętszego daną osobę i mocą Ducha Świętego wznowił miłość, pokój dając wewnętrzne uzdrowienie na duszy i ciele.


Wszak to jest dzieło Boże niepojęte na wasz ludzki rozum, to się dokonuje przez wiarę. Tak PANIE Jezu, Ty się tym zajmij. Ufajcie dzieci Boże. Błogosławię wam na to dzieło Ja Królowa Hetmanka Narodu Polskiego. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Nie, mocą Ducha Świętego przemówi Pan Jezus Syn Boga Żywego. Błogosławię was dzieci Maryi Mojej umiłowanej Mamy w imię Boga Ojca Mnie Syna człowieczego, Króla waszych serc i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Ciągle czekam - CHRYSTUS KRÓL POLSKI, to jest konieczne, niemniej macie wolną wolę!

Bym został Królem Polski, najpierw winne być przygotowane wasze serca, bo tylko w czystych

sercach pragnę zamieszkać, to wtedy ta Intronizacja jest Mi miła, bo tron godny.

Tu potrzebna jest mądrość Syracha, bo w poniżeniu będzie Polska Ojczyzna twoja i wasze krnąbrne serca Ekscelencje w Episkopacie. Wtedy zobaczycie, że jedynym waszym przyjacielem "Jestem który Jestem", Bóg z Boga, światłość ze światłości. A teraz brakuje wam tego światła, które płynie od Boga samego, brak Adoracji Najświętszego Sakramentu, brak miłości do Boga Wszechmogącego do ludu Mego, ale to jest czas próby.

Tyle razy było mówione, pouczenia wysłane, proroctwa odtrącone, więc mówię do maluczkich.  Kocham was, błogosławię, Swoją prawicą ogarniam ukochane dzieci Maryi Hetmanki Królowej Polski w imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna Bożego to jest Mnie i Ducha Świętego. Amen. Amen.Amen.    
                                                             

AMM mała duszo mistyczna od Apokalipsy, czas się wypełnia, zostało go bardzo mało. Będziecie pouczani co trzeba czynić, gdy te zapowiedziane wydarzenia zaczną się wypełniać.

Co robić ośmielam się zapytać, Mój Mistrzu Oblubieńczy, Królu mojego serca, ufam wszystkich Polaków w hierarchii Kościoła i Rządzących też?

Dziecko, zbyt mało modlitwy, zadośćuczynienia.

To są jednostki, tak jak wasza grupa wybrana, błagała przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych ofiarowując Msze Święte - 3 Nowenny „O siedem darów i owoce Ducha Świętego dla Episkopatu i rządzących”, za co wam dziękuję i mówię : Ofiara Wielka w Oczach Ojca Przedwiecznego została przyjęta.

Zbyt wielka ignorancja na każdym etapie zarówno świeckich jak i kościelnych można rzec instytucjach, a Mój Kościół winien być Żywy, by Duch Święty działał w pełni.

Jeśli nie usłuchają tych wezwań duchowych, by wynagrodzić te zaniedbania co do Intronizacji Mojej Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski /msze wotywne i wynagradzające/ to zaprawdę powiadam wam i tu nie pozostanie kamień na kamieniu. Odnowioną Polskę- Nowe Jeruzalem wzbudzę sobie z tych kamieni.

Bóg Ojciec tak postanowił i tak to się dokona, a jesteśmy jeden krąg: Bóg Syn i Duch Święty – Trójca Przenajświętsza, by można było zaśpiewać „Otrzyjcie już łzy płaczące” w dniu Zmartwychwstania Pańskiego /Mojego/, ale czy tak będzie?

Czy Ofiara Eucharystyczna będzie sprawowana wg reguły Ostatniej Wieczerzy jaką pożywałem z Apostołami i wy Apostołowie Miłości tych Nowych Czasów- Nowej Ery, będziecie spożywać w godności? Wielka próba nadchodzi dla was wszystkich dzieci Maryi Matki Odkupiciela.

Błogosławię na prośbę Jej majestatu, byście wytrwali po raz trzeci.  W imię Ojca Wszechmogącego, Moje - Syna Bożego Króla Polski lekceważonego i Ducha Pocieszyciela, przez Niepokalane Serce Królowej Matki Narodu Polskiego. Amen. Amen. Amen.  AMM Moja wybranko, potwierdzenie da Duch Święty Nauczyciel, który teraz do was przemówi. Błogosławię w Imię Boga Stworzyciela, Syna Bożego Odkupiciela i Moje Ducha Świętego Nauczyciela. Amen. Amen. Amen.

Bóg zapłać za wasze /chcieć/ Msze Święte ofiarowane z prośbą o Moje dary i owoce. Ja słucham waszych serc, choć usta kapłana nie zawsze to wypowiedzą, by się przyznać do zaniedbania.

Trzeba odwagi Rycerza Jej Niepokalanego Serca Maryi, być Jej niewolnikiem i Najświętszego Serca Jezusa. A co będzie, gdy miecz Boży dotknie was osobiście kapłani? Gdzie wasza odwaga ślubów kapłańskich przyrzeczeń, posłuszeństwa, ale nie dla heretyków - ślepy ślepego nie będzie prowadził /Łk 639 Opowiedział im też przypowieść*: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?/

Pytam, co zrobiliście z charyzmatami otrzymanymi podczas święceń kapłańskich? Trzeba to pielęgnować i rozeznać, modlić się przede wszystkim w tej intencji. A co będzie gdy przyjdzie czas męczeństwa, by oddać życie za wiarę? A jaka jest wasza modlitwa? Adoracji brak. Jaka odpowiedzialność za dusze, które wam w parafiach powierzył Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus Król  waszych serc, Król Wszechświata, Polski. Ale czy naprawdę jest waszym KRÓLEM? Co macie w swoich sercach? Żądło „mieć”? Jakiego węża „wyhodowaliście”? Trzeba to wyrzucić ze swoich serc, otworzyć serce na działanie łaski Mojej, bym wypełnił mocą Mojej Miłości.

To jarzmo „nie”- Bogu Żywemu oddać w sakramencie pokuty. Nie bądźcie sobie sami bogami, tj. bożek mamony, bestii, którą niedługo będziecie adorować zamiast Jezusa Chrystusa obecnego, Żywego w Eucharystii, a tak się obchodzicie z Nim jak by Go /Jezusa/ nie było. Zróbcie postanowienie poprawy. Kim i czym jesteście bez tchnienia Mojego, tj. Ducha Świętego Ożywiciela, który mówi przez proroków tych najmniejszych”?

Ty AMM nie lękaj się, nie jest to mowa twoja, ale Ja sam Duch Święty przemawiam. Potwierdzenie "Słowa Bożego''- psalm 8/3: "Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę, na przekór twoim przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga".

Błogosławię wszystkim co to "Słowo Boże" będą rozważać, kontemplować i wprowadzać w ruch działania dopóki łaska dana. W Imię Boga Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego Jednorodzonego, Króla Wszechświata i Polski oraz Mnie Ducha Świętego zlekceważonego.  Amen. Amen. Amen. Bogu Najwyższemu niech będą dzięki Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.

Opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II. To dotyczy szczególnie kapłanów zaniedbujących natchnienia Ducha Świętego w tym Episkopatu Polski. Amen. Amen. Amen.

Napisz teraz,/podpowiada Mój Kochany Anioł Stróż/, że w I- piątek będąc na poście otrzymałaś polecenie przyjęcia Eucharystii za nowego biskupa, który w planach Bożych zostanie powołany na nowego przewodniczącego. I tak się stanie dziecko. Amen. Potrójny Amen.

Dziękuję Aniele Stróżu Mój. Podziękuj mocą różańca świętego Hetmance Narodu Polskiego Jasnogórskiej Pani ze św. Janem Pawłem II, który też chce dać pouczenie za JEJ pozwoleniem. Słucham Święty JPII. Napisz: Pan Mój i Bóg!

Pozdrawiam was Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, szczególnie portal naszej strony internetowej. Nawiedzającym „Szczęść Boże” mówię staropolskim obyczajem.

Ufać trzeba bezgranicznie, tak jak Ja zaufałem Maryi „cały Twój Totus Tuus”, tak i ty AMM moja mała sekretarko.  Trwaj w pokoju, wzmacniaj grupę dzieci Maryi Królowej Polski.  Dawać dziesięcinę to prawo Boże-więc Bóg zapłać wszystkim, którzy to uczynili. Hojnego dawcę Bóg miłuje i ma upodobanie w tobie i w was.

Tak to jest czas trudny dla mojego Narodu, a szczególnie kapłanów Episkopatu Polski. To rozliczenie z włodarstwa- stając w prawdzie i duchu przed Majestatem Trójjedynego Boga. I niech to wezwanie Moje przywróci wam myślenie Boże, odnowi wasze serca. Zróbcie to co łaska Boża daje.

Przez waszą jeszcze posługę można wyprosić wiele, wręcz uratować Naród Polski i samych siebie. Rozważcie to w ciszy serca przed Najświętszym Sakramentem- obecnym Chrystusie, gdzie i Ja w czasie swojej pracy na ziemi kontemplowałem Jego mądrość, wielkość potęgi - niewyobrażalną dla was tu na ziemi.

Pisałem encykliki. Z tego macie brać wzór, a nie szukać nowych wrażeń zmiany interpretacji Mszy Świętej, reguły, którą SAM PAN JEZUS PODAŁ. Co wam w głowach tak pokręciło? Jest to czas próby, ale zasłona jest cienka, można to zobaczyć oczami duszy, ale serca winne być otwarte.

Intronizować należy Chrystusa Króla w każdym sercu i na  Króla Polski. Tyle zmarnowanych łask przez wasze zaniedbania, nie wypełnianie natchnień Ducha Świętego.

Wziąć się w garść.  Kościół oczyszczony winien być w Polsce, bo to NOWE JERUZALEM.  Tej szansy nie zmarnujcie, nie idźcie na układy z antychrystem. Post, pokuta, nauczanie,  Apokalipsa w pełni, przygotować owce, sami też uderzcie się w piersi, błagać Boga Trójjedynego o ratunek dla Ojczyzny.

Jest tylko jeden:

Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża?

Bronić granic mocą różańca świętego [również]  w miesiącu maju - błagać Królową Polskiego Narodu Polskiego, by jeszcze znalazła furtkę, by przebłagać Majestat Boga w Trójcyjedynego.  Nie odrzucać inicjatywy świeckich. Ten Akt wiary [„Różaniec do granic”] dzieci Maryi Królowej Różańca Świętego nie odrzucać, to powtarzać trzeba. O, nieposłuszni synowie w szkarłatach!

Maluczkich uciskacie! Na kolanach we łzach prosić, wzywać całe niebo. Bo już aniołowie z mieczami stoją gotowi do boju z rozkazu Boga Wszechmogącego. Ziemię polską i lud chce Bóg obronić, a wam co tak trudno zmobilizować się do walki duchowej, by zawrzeć pokój tą  aleanca - przymierze z Ojcem Przedwiecznym, by Polska się ostała, jej dzieci.

Wysłać do Episkopatu Polski polecam, podkreśl AMM. Módl się i zaufaj. Do wszystkich to mówię. Modlitwa, modlitwa, pokuta, bo wkrótce krzyż na niebie się pojawi, oby nie było za późno. Dzieci Moi synowie w kapłaństwie, obyście wytrwali w tej walce ze złem, który się panoszy w ojczyźnie mojej.

Błogosławię was wszystkich czytających i waszych najbliższych i wasze domy - ostoje modlitwy przez Przeczyste Serce Świętego Józefa w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie "Słowa Bożego": List II świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12 werset 12- zapisz: "Dowody (mojego) apostolstwa okazały pośród was przez wielką cierpliwość, a to przez znaki i cuda i przejawy mocy", oraz ten sam List rozdział 3 werset 12 do 14 zapisz; " Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujmy, nie tak jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz*, a żeby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co było przemijające*. Ale stępiały ich umysły. I tak do dnia dzisiejszego. Gdy czytają Stare Przymierze* pozostaje nad nimi ta zasłona*, bo odsłania się ona w Chrystusie".

Napisz, że czułaś bicie serca jakby muśnięcie. To jest Boża Miłość, która niech rozlewa się na wszystkie dzieci. Maryja Mama Jezusa poniżonego w Moim Królestwie, co za ból. Dziecko  moje  AMM,  módl się, trwaj w Jezusie Synu Moim, który cię kocha, kocha też każdego z was gdy pełnicie Jego Ojca świętą wolę,  tak jak święty Maksymilian, św. Jan Paweł II i wielu innych, którzy mają już nagrodę w niebie.

A to jest przed wami, więc starajcie się dzieci Boże Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie zostać Rycerzem Boga w Trójcy Jedynego.  To jest łaska. Jak to rozumieć? Dosłownie tak. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Potwierdzenie: Psalm 16 werset 2, zapisz: Mówię Panu: «Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą».  /Podane po przyjęciu Eucharystii podczas Mszy Świętej niedzielnej i adoracji z grupą modlitewną -Figurka pielgrzymująca PICOLO RE PADRI CARMELITANI SCAL ZI, Amici di Gesu Bambino - 12 niedziel/.

Bogu Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu niech będzie Chwała i uwielbienie i dziękczynienie  za troskę opiekę i święte Słowo pouczenia. AMM- najmniejsza niewolnica w służbie dla Boga i ludzi braci w Chrystusie PANU.   

========
                                   

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od

Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
25.III. 2019.

+ Napisz: „Pan Mój i Bóg Mój”.  Alicjo Mario Michalino, córko Najświętszej Maryi Panny- obecnej w tym tytule  "Zwiastowania Pańskiego” dnia 25.03.2019r. JA JEZUS CHRYSTUS PICOLO RE TO JEST KRÓL WASZYCH SERC, OBECNY W TEJ STATULE pielgrzymującej jako "Santo Bambino, Gesu Beneditemi" błogosławię was; W Imię Ojca Wszechmogącego, Mnie Dzieciątka Bożego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

W tej godzinie Apelu Mojej Mamy Hetmanki Narodu Polskiego Słowiańskiego, bo kult od Pragi macie / tego małego Króla-Dzieciątka Jezus we Włoszech/: ''PIU MI ONORERETE PIU IO VI FAVORIRO" co brzmi: Im większą cześć Mi  oddajecie tym więcej ode Mnie łask i opieki otrzymujecie.

Uhonorować Mnie na Króla Polski trzeba. Tak jak zapowiedziała ci moja mała oblubienico, Dziewica Bogurodzica w wigilię "Zwiastowania"- otrzymasz "Słowo Boże", tak dziś po przyjęciu Mnie w Eucharystii potwierdzenie dałem-JA ŻYWY CHRYSTUS KRÓL -źródło życia, miłości i pokoju; psalm 12, werset 3, zapisz: „Wśród zakłamanego świata. Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym".

Tak, to wielkie święto gdy święty Anioł Pański -wysłany archanioł Gabriel przez Mojego Ojca Wszechmogącego pozdrowił Dziewicę Imieniem MARYJA z Nazaretu, to całe niebo czekało na JEJ WIELMOŻNOŚCI TAK /FIAT/:„NIECH MI SIĘ TAK STANIE”. W prostych słowach tego pozdrowienia jest wielka tajemnica łaski wywyższenia człowieka i uniżenia Boga.

Wytłumaczył to Boży posłaniec. Na pytanie: Jak to się stanie, nie znam męża? Odpowiedź była: „Duch Święty zstąpi na Ciebie” i to święte poczęcie mocą Jego się dokonało, tak jak Ja „Król królów Pan panów” zamieszkałem w łonie Matki Przeczystej Pani, a potem pośród was ludu.

A wy co z tym słowem „Verbum est" zrobiliście tu na ziemi. Dałem wam przykład życia w rodzinie nazaretańskiego domu św. Józefa. Wcześniej Moje narodzenie w Betlejem w ubóstwie i chłodzie. Rozpoznali Mnie nieliczni pasterze,a oznajmili aniołowie, gloria wyśpiewały chóry anielskie. Samą grotę przygotował święty archanioł Michał WÓDZ Wojska niebieskiego.

Potem przyjąłem pokłon Trzech Króli, którym gwiazda wskazała drogę. Miłość Niepokalanej, której świętujecie dziś na ziemi i w niebie, była Mi słodyczą i rozkoszą serca w czasie ucieczki do Egiptu. Troska św. Józefa gwarantem egzystencji, Jego praca budowaniem tego bytu Mojego na ziemi.

Tu trzeba brać przykład, budować rodziny na skale sakramentu małżeństwa kobiety i mężczyzny, a nie zakładać kart LGBT typu Biedronia, Trzaskowskiego i rozszerzać  to na duże miasta polskiej ziemi!

Alicjo MM mała rycerko PICOLO RE, /Małego Króla z Pragi/, dziś otrzymałaś tą łaskę namaszczenia świętym olejem przez posługę Ojca Micele - rektora Sanktuarium Carmelitani Scalzi  Servi  Di Gesu Bambino  di Arenzono (GE).  Teraz jesteś córką królewską. To jest Mój dar dla ciebie i innych w grupie modlitewnej „DM św. JPII” i św. Józefa.

Trzeba namaścić tym olejkiem wybraństwa, prosząc kapłana, którego wyślę na spotkanie modlitewne, więc trzeba prosić nieustannie  i ufać. Ten czas się zbliża.

Też będziecie ukryci w grotach - domach modlitwy, gdy antychryst będzie szalał w Moim Kościele.

Ufam, że tą poprawną koronę królewską otrzymam wraz z berłem i atrybutami godności KRÓLA POLSKI wraz z zawierzeniem Narodu  Polskiego wg Jana Pawła II. 

Tak-uczynię was niewidzialnymi dla waszych przeciwników. Nie mniej wielu straci życie w obronie wiary i tradycji przedsoborowych.

Nierząd przewyższył dobre uczynki, waga bilansuje jeszcze, którą św. Michał trzyma w ręku po ludzko mówiąc. Tylko wielka skrucha arcybiskupów, biskupów, kapłanów i ludu mojego może przejednać łaskawość Ojca Mojego Wszechmogącego.

Wasze pokorne modlitwy was maluczkich poddanych pod królowanie Waszej Hetmanki Królowej Polski, jeszcze na JEJ WIELMOŻNOŚCI  PROŚBY BÓG OJCIEC ZWAŻA. Dziś w to wielkie święto BOGURODZICY nie odmówi JEJ niczego, tak wielka jest Jego po trzykroć Świętego Majestatu Miłość  - a więc dziękujcie nieustannie i proście nieustannie.

Niech wasze serca rozpalone miłością błagają - tak jak twoje teraz do Mojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi przez Przeczyste Serce  Świętego Józefa, zamawiając Msze Święte wynagradzające za wszelkie zaniedbania zarówno co do nie przestrzegania Dekalogu - co daje upust dla siedmiu grzechów głównych jak i natchnień Ducha Świętego.

Spłacajcie ten dług wdzięczności dopóki jeszcze ofiara Mszy Świętej, Moja Ofiara Syna Człowieczego nie została wszędzie przefarbowana. 

Córko królewska trwaj w pokoju, Moja mała oblubienico i do wszystkich to mówię, gdzie z łaski Mojej Króla waszych serc to "Słowo  Boże " dotrze przez tą stronę internetową „DM św. JPII”.

Błogosławię was; W Imię Boga Ojca Wszechmogącego, Mnie Syna Człowieczego Króla Waszych Serc i Ducha Świętego, Ożywiciela Kościoła Katolickiego. Potwierdzenie: II List św.Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12, werset 8, zapisz: "Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział Moc bowiem w boleści się doskonali >>  Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa."

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Nie! Przymówi jeszcze Moja Kochana Mama Najświętsza Dziewica Bogurodzica, w której Sercu macie schronienie na czas prześladowań, udręki Kościoła w Polsce i na świecie.

Napisz: Mocą Ducha Świętego mówię błogosławiąc was w tym tak miłym dniu pamiątki Mojego Zwiastowania, kiedy św. Gabriel Archanioł Mnie pozdrowił mówiąc: "Pełna łaski". To słowo z tego poselstwa Boga Ojca rozważałam nieustannie. Tak i teraz do was mówię „Pełna łaski” od Boga Ojca Syna i Ducha  Świętego, za  których dla was Moje córy i synowie królewscy   nieustannie  proszę i zabiegam, wypraszam by Naród Wybrany Polski - Moje Królestwo się ostało.

Bym to królestwo oddała Swojemu Synowi CHRYSTUSOWI KRÓLOWI POLSKI. Pragnie Moje Serce Matczyne, by nie zostało naruszone w liczbie dzieci Moich - w jego majętności, zarówno duchowej jak i ziemskich posiadłościach.

Dlatego też ŻĄDAM TEGO WYWYŻSZENIA MOJEGO SYNA NA KRÓLA POLSKI. Tak,  leży to w gestii książąt Kościoła w Polsce, dlatego też wysyłajcie petycje, prośby do Episkopatu Polski!

Gdy są złączeni miłością, są władni  tą  I N T R O N I Z A C J Ę  przeprowadzić, choćby obecny RZĄD  protestował. Ufam jednak, że może znajdą się Moi synowie na urzędach widząc jak kraj idzie w ruinę i krach zagraża ojczyźnie. Zmobilizują się do walk, by Naród polski przetrwał i nie został rozszarpany przez obce nacje wrogie Polsce .

Mobilizować się trzeba, tak  jak było powiedziane we wcześniejszych przekazach: post, pokuta, adoracje Najświętszego Sakramentu. Kontynuować Jerycha,  to pękną mury zła, które pokazuje swoje podłe oblicze na każdym kroku; choćby te edukacje niewinnych dzieci Moich. 

Tą metodę dżender chcą wprowadzić na różne sposoby. Program UE - bez Boga,  mowa nienawiści podburzana na każdym odcinku, a więc szatan nimi rządzi. Mocą denarów pachołki złego torują drogę by zburzyć wiarę w tak Mi  Matce Królowej drogiej Ojczyźnie Waszej i Mojej.

To już nie jest w 100 % przedmurze chrześcijaństwa, bo pełno dziur, ale jest wola walki wielu dzieci Moich. Modlitwą różańca świętego walczyć trzeba, to runą te mury nienawiści złego.

Wzywać cały Mój Dwór Niebieski, błagać Ojca Przedwiecznego, by pozwolił zejść na ziemię Duszom Kościoła Triumfującego, Cierpiącego /duszom czyśćcowym/  i przez 7 dni i nocy /Jerycho/ razem z Kościołem Walczącym tu na ziemi obchodzić duchowo granice Polski, urzędy, kościoły, Episkopat polski, kapłanów. Unię Europejską objąć. Nie na miecze, ale Słowem Bożym walczcie, a Duch Święty będzie oczyszczał te serca polskich dzieci i do Intronizacji  przygotuje.

Szczęść Wam Boże Moje kochane dzieci, pozdrawiam wszystkich czytających te orędzia, rodziny polskie w kraju i zagranicą. Na Moją prośbę błogosławi WAS  Bóg Ojciec Wszechmogący, Syn Boży Król Waszych SERC oraz Duch Święty Wspomożyciel. Amen. Amen. Amen.

Alicjo Mario Michalino – napisz: „Pan Mój i Bóg Mój”. Nie jest to mowa twoja ani słowa, ale mocą Ducha Świętego podane Słowa Boże. I niech te święte słowa będą dla was umocnieniem na ten czas zamętu, chaosu, pastwienia się niegodnych nad dziećmi Moimi. Trwajcie w pokoju Amen. Amen. Amen.

Apokalipsa Św. Jana. rozdział 21, werset 6 do 8, zapisz: 

NOWE JERUZALEM Nowe stworzenie - Jeruzalem niebiańskie

I rzekł mi : « Stało się . Jam Alfa i Omega , Początek i Koniec . Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia . Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego , a on dla mnie będzie synem . A dla tchórzów , niewiernych , obmierzłych , zabójców , rozpustników , guślarzy , bałwochwalców i wszelkich kłamców : udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką . To jest śmierć druga ».

Spisane na kolanach  dnia 25. III. 2019r. godzina 21.30- 23.00 -Italia.

Bogu w Trójcy Jedynemu niech będą dzięki, Ojcu Synowie i Duchowi Świętemu . A.A.A. Królowi naszych serc, Królowi Polski, Matce Najświętszej Niepokalanej dziękuję- uniżona sługa AMM w posłudze dla Boga i ludzi, braci i sióstr obecnych w Chrystusie Panu. Amen. Amen. Amen.

Napisz: /Podpowiada mój Kochany Anioł Stróż/, że czułaś przebite ręce i nogi, słodki ból ofiarowany za E.P. i ofiarowana Msza Święta wg natchnienia, aby ten Mały Król z Pragi, Światłość ze Światłości - zechciał łaskawie zamieszkać w ich sercach.  Prosiłam wg podanej „Reguły intronizacyjnej”. Napisz: Ofiara przyjęta dla tych, którzy w tym dniu skruszyli swoje serca.

Bóg zapłać Boskie Dziecię, źródło życia miłości i pokoju. Amen. Amen. Amen.   Wizje zapiszesz oddzielnie - poda św. Anioł Stróż.  I niech się tak stanie.

=========