Orędzia - "Księga Prawdy" Marii Bożego Miłosierdzia 2010-2015

PDFDrukujEmail

Orędzia cz. II - 


„Księga Prawdy” Marii Bożego Miłosierdzia 


2010-2015


Wprowadzenie

Orędzia Marii  Bożego Miłosierdzia mają swoich zwolenników jak i  przeciwników.  Jedne autorytety duchowe je akceptują , inne osądzają  bardzo krytycznie. Komentując dane orędzia, nie dajmy się podzielić na tych od "Pawła, Jana czy Apolosa". Patrzmy na „owoce”, bo one w ostatecznym rozrachunku decydują o tym, czy ktoś jest  z Jezusem, czy przeciw Niemu.

Przypominamy regułę ewangeliczną: „Nie sądź, nie będziesz sądzony”. Jeśli mamy zastrzeżenia, módlmy się   o własne rozeznanie i za  dane osoby -braci i siostry, pozostających  w tej samej wierze.

Ewangelia Mk 9,38-43.45.47-48

Jan powiedział do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». Lecz Jezus odrzekł:

«Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami>>.

Często wiele zajmujemy się oceną samej osoby otrzymującej przekazy, a mało  zważamy na ich treść.  Podkreślił to współcześnie  sam Pan Jezus do polskiej mistyczki Alicji Lenczewskiej. Słowa, które cytujemy pochodzą z niedawno wydanego zapisu jej rozmów z Panem Jezusem.
„Świadectwo- dziennik duchowy” , wydany w 2016 r. posiada imprimatur Wikariusza Generalnego Diecezji szczecińsko-kamieńskiej, bp Henryka Wejmana.

Alicja do Pana Jezusa: Czy może mieć dar proroctwa człowiek nienawidzący innych”.

Pan Jezus: Nie stawiaj pytań ogólnych. Człowiek, o którym myślisz, ma dar proroctwa. Tylko ja znam tą duszę i tylko Ja mogę oceniać rzetelnie. Nie sugeruj się objawami zewnętrznymi.

Nie zajmuj się analizowaniem postępowania innych osób
. Troszcz się o własne postępowanie wobec Mnie i wobec bliźnich. Tym się zajmuj przede wszystkim. Z miłości rozliczana będziesz, a nie z osądzania ludzi”.
/Alicja Lenczewska „Świadectwo- dziennik duchowy”, str.393, wyd. Agape, Poznań 2016/.


„Księga Prawdy”Marii  Bożego Miłosierdzia zapowiedziana w

Księdze Daniela

Orędzia- ostrzeżenia „Księgi Prawdy” nawiązują do Księgi Daniela i Księgi Objawienia danej Janowi Ewangeliście  i je stopniowo rozszerzają. Wszystko wskazuje, że Jezus przychodzi dokończyć  nauki przedstawione podczas swojego pobytu na ziemi, by przygotować ludzkość na swoje „Powtórne Przyjście”. Świat jest na progu „końca czasów” i „Nowego Raju”.

"Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom" (Am 3:7)

Około 2500 lat temu prorok Daniel otrzymał wizję czasów ostatecznych z pouczeniem końcowym.  Ma się ono odnosić do  "Księgi Prawdy" Marii Bożego Miłosierdzia .

Gdy /prorok Daniel/znajdował się nad brzegiem Wielkiej Rzeki/Tygrysem/, stanął przed nim  „człowiek ubrany w lniane szaty , a jego biodra były przepasane czystym złotem”. Powiedział: „Przyszedłem, aby udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni, bo to widzenie odnosi się do tych dni...Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Jednak oznajmię tobie, to co zostało napisane w „Księdze Prawdy". /Dn10-10,21/.

Widzenie Daniela zakończyło się słowami:Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza” /Dn12-4/.

Wszystko wskazuje, że teraz jest ten czas, że Bóg odkrywa teraz pieczęcie  proroka Daniela, aby każdy wiedział co ma robić na ostatniej prostej tego świata. Posługuje się np. Marią Bożego Miłosierdzia z Irlandii-osobą ukrytą, która jako  ostatni siódmy prorok przygotowuje obecne pokolenie na „Powtórne Przyjście Chrystusa”. Regularne orędzia już się zakończyły 2010-2015 / i można dokładniej doprecyzować ich merytoryczność. Aktualnie Maria otrzymuje duchowe przewodnictwo poprzez różne kanały wewnątrz Kościoła.

Pomimo że posiadała ona niewielką wiedzę na temat Biblii, to jednak te otrzymywane przez nią natchnione orędzia usiane są licznymi biblijnymi odniesieniami, symboliką i tajemnicami — i zostały przepowiedziane, jak wyjaśnia jej Pan Jezus, jako „Księga Prawdy” w Księdze Daniela (10.21), ale również częściowo św. Janowi Ewangeliście w Zwoju Siedmiu Pieczęci (por. Ap 5,1-5 oraz Ap 10). Jezus prosił ją, aby z tego względu,  nadać książce z orędziami  tytuł  - „Księga Prawdy”.

Orędzia w pierwszych latach, miały wielu przeciwników, którzy wytaczali ostre osądzające argumenty. Zapominali jednak o słowach: «Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia.... » (Hbr 12,). Niektórym trudno jest uwierzyć, że teraz są Czasy Ostateczne i Bóg szczególnie odsłania  zapieczętowane dotąd tajemnice Apokalipsy.


Największym obrońcą orędzi stała się prawda, czyli ich sprawdzalność i ogromna fala modlitwy  inspirowana  orędziami jako ich owoc. Jej największym fenomenem jest to, że przewidziały abdykację Benedykta XVI z Tronu Piotrowego z ponad dwuletnim wyprzedzeniem.

Równo rok przed tym wydarzeniem (co do daty i godziny- 11 lutego 2012 roku o 11:30), Jezus ukazał się Marii, i powiedział:Papież Benedykt XVI zostanie wkrótce usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie”. Dokładnie rok później (o 11:30, 11 lutego 2013 roku) Papież ogłosił swoją abdykację.

Sprawdzają się przekazy dotyczące losów kościoła. Każdy dzień przynosi nowe potwierdzenia, że kościół zmierza do podziału na tych, którzy pragną zachować dotychczasową naukę kościoła, podpierając się klarowną i jednoznaczną wykładnią papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI  i na tych, którzy zmierzają do zmiany  wykładni ewangelicznej, przystosowując ją do potrzeb współczesnego człowieka. Wizjonerka została poinstruowana przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby nie analizować orędzi lub dodawać osobistych interpretacji, czy poglądów. Wiadomości mają być opublikowane dokładnie tak, jak zostały one przez nią otrzymane – bez żadnych zmian dokonanych w treści.

Przyznaje, że objawienia nie są niezbędne dla wiary w Boga. Mówi, że w tym przypadku są one dawane w celu poprawy wiary ludzi i aby pomóc im przygotować się do wydarzeń na świecie, które odnoszą się do okresu czasu poprzedzającego Przyjście Chrystusa. Podkreśla, że absolutnie nie ma pojęcia, kiedy Powtórne Przyjście nastąpi, ani że nigdy nie była podana data tego Wydarzenia.

Z „pomocą” Księdze Prawdy” przychodzi Matka Boża

W zatwierdzonych orędziach Adama Człowieka jaką jest książka:  „Oto czynię wszystko nowe- orędzia z lat 2013-2014” z imprimatur ks. abp Andrzej Dzięgi, Maryja 3-krotnie podkreśla wagę przygotowania się do mającego nastąpić światowego „ostrzeżenia-wstrząsu sumień”, poprzedzającego powtórne przyjście Chrystusa. Ten temat jest główną osnową orędzi zawartych w „Księdze Prawdy”. /

Orędzia przynaglają, aby prosić Boga o przebaczenie za grzechy, tak żeby ludzkość mogła być uratowana i wprowadzona do nowego Raju, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w Jedność. Można powiedzieć, że nic nowego, a jednak wezwania są przejmujące jak nigdy. Przynaglają do nadzwyczajnego przygotowania się  poprzez modlitwę i powrót do Boga.

Modlitwa może pomóc uniknąć globalnej katastrofy, ale niestety, według wizjonerki nie ma jej teraz wystarczająco dużo  na świecie. Gniew Boży ujawni się i będzie natychmiastowy i nagły. Owocem orędzi płynących z Księgi Prawdy” są liczne grupy modlitewne „Jezus do Ludzkości” powstałe na zawołanie Jezusa. Rozsiane są po całym świecie, a jedynym ich celem jest modlitwa według słów Jezusa:

Cierpliwość, codzienna cicha modlitwa, tworzenie grup
modlitewnych,
codzienne odmawianie Koronki do Bożego
Miłosierdzia,

post i modlitwa Różańca Świętego do Mojej ukochanej
Matki
- działają w połączeniu jako doskonały sposób na ratowanie dusz.

(orędzie: środa, 10 sierpnia 2011).


Główne Boże ukierunkowania ludzkości płynące z  orędzi zawartych w „Księdze Prawdy”

1.„Ostrzeżenie” jako największe zjawisko fizyczno duchowe mające doprowadzić do wstrząsu sumień i nawrócenia miliardów ludzi.
2.Druga Pieczęć: Trzecia Wojna Światowa                        
3.Zapowiedź otwarcia Trzeciej Pieczęci oznaczającej głód 
4.Intryga 2-ch osób- Antychrysta i fałszywego proroka           
5.Podział kościoła/schizma/                                                      
6. Światowa kontrola czyli globalizacja i wprowadzenie chipa – znamienia bestii
7. Kara Boga Ojca poprzez katastroficzne zmiany w przyrodzie
8. Troska o zbawienie poprzez dotychczasowe drogi i filary modlitewne Kościoła: Sakrament Spowiedzi, Eucharystia, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec,post, litanie itp.
9.Uzupełnienie modlitw nowymi " Modlitwami Krucjaty/ około 150 krótkich modlitw podyktowanych w najpilniejszych potrzebach świata.
10.„Pieczęć Boga Żywego” - modlitwa  dla ochrony człowieka na końcowe  czasy jako nadzwyczajny dar  Nieba /uchroni przed czipami/

11. Przyjście Jezusa –Nowy Raj


========

WYBRANE FRAGMENTY ORĘDZI-OSTRZEŻEŃ

Kliknij-------->Ostrzeżenia - 2010

Kliknij-------->Ostrzeżenia - 2011

Klliknij-------->Ostrzeżenia - 2012

Kliknij-------->Ostrzeżenia - 2013

Kliknij-------->Ostrzeżenia - 2014

Kliknij-------->Ostrzeżenia - 2015
-------------

Kliknij-------->"Krucjata Modlitwy"


Kliknij-------->"Pieczęć Boga Żywego"


========