Statut - założenia ogólne

DrukujEmail



Statut


"Domy Domy Modlitwy św. Jana Pawła II"


Cele

I

Cel programowy i organizacyjny


 - Realizacja dziedzictwa duchowego JPII, na drodze Nowej Ewangelizacji.

  - Założenie w każdej diecezji minimum 100 "DM  św. JPII".

II

Cel modlitewny


                  Pogłębienie modlitwy w rodzinach, jako podstawowego kanału łączności z Bogiem.       Program modlitewny:

1. Modlitwy wstępne- /nie obowiązkowe/


 a)do Ducha Świętego,b) Trójcy Przenajświętszej,    c)  do św. JPII 
/Możliwość wydruku w  pozycji "Modlitwy"/


2. Modlitwy zasadnicze -obowiązkowe

do odmawiania w dniach 2, 16, 22 każdego miesiąca:

Modlitwa do św. Michała Archanioła                                                      

Litania Loretańska do NMP                                                                         
Litania do św. Józefa                                                                                
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy


3. Modlitwy dowolne w pozostałe dni miesiąca -  jako osobisty, codzienny dar dla św. JPII .
Warunek ten może być spełniony nawet prze najkrótszą modlitwę jaką może być wezwanie : "Św. JPII módl się za nami". Możemy też ofiarować nasze stałe codzienne modlitwy czy intencje z dodaniem:  "przez wstawiennictwo św. JPII" itp.


--------------------- 

4. Formy modlitwy 


Modlitwa  indywidualna lub wspólnotowa  w rodzinie

----------------

Ilość osób tworzących "Dom Modlitwy św. JPII" jest dowolna   (1 lub 2,3,4....).

-------------------

Uzasadnienie dat: 2 IV 2005r. – data śmierci,  16 X 1978r. – wybór na Stolicę Piotrową, 22 X 1978r. – inauguracja Pontyfikatu oraz wspomnienie liturgiczne.

---------------------

5. Intencje modlitewne przez wstawiennictwo św.  JP2:

1) O światło Ducha Świętego

2) Za ojczyznę, rodziny i młodzież

3) O powołania kapłańskie i zakonne

4) O ochronę życia poczętego                                                                                                                                 

5) Za chorych opuszczonych                                                                                                                                                  

6) Za dusze w czyśćcu cierpiące i konające


III

Ustalenia formalne




1.
Ruch katolicki "DM  św. JP2" jest  ruchem internetowym  skierowanym do wszystkich wierzących, akceptujących proponowany program modlitewny. Łączy ludzi z różnych parafii, diecezji, krajów. Nie organizuje wspólnych spotkań, zjazdów, nie prowadzi ścisłej ewidencji uczestników, nie składa sprawozdań, itp. Przyjmuje jedynie zgłoszenie imienne, lub imię z dodaniem pierwszej litery nazwiska, lub tylko inicjały.

2. Ruch  jest formą "nowej ewangelizacji", która została zainicjowana przez papieża JPII, a którą wyłożył w Liście apostolskim «Novo millennio ineunte», ogłoszonym na zakończenie Jubileuszu Roku 2000.  Zwrócił  On wtedy uwagę, że  bardzo ważne jest popieranie różnych form zrzeszania się, zarówno tradycyjnych, jak i nowszych ruchów kościelnych, ponieważ nadają one Kościołowi żywotność, która jest darem Bożym i przejawem prawdziwej wiosny Ducha”. Tą drogą odbywa się też realizacja dyrektyw „Consilium Vacitanum”.

3. Ruch od samego początku  jest wspierany przez Pasterzy Kościoła Diecezjalnego, na terenie którego został zainicjowany. Patrz -zakładka:"Historia DM".

4.Ruch opiera się na Konstytucji Kościoła Katolickiego, nie lekceważąc przesłań współczesnych mistyków, których przekazywane treści służą głębszej ewangelizacji rodzin.

5. Ruchem  kieruje 6-osobowe" Kolegium "z następującymi funkcjami: animator I -przewodniczący,  animator II- zastępca, trzej członkowie oraz inspirator medialny.

6.Zgłoszenie przystąpienia danej osoby do programu modlitewnego proponowanego przez Kolegium DM jest dowolne i może realizować go  każdy wierny, bez względu na parafię, miejsce zamieszkania, dotychczasową obecność w innej wspólnocie modlitewnej itp. Ilość osób tworzących "Dom Modlitwy św. JPII" jest dowolna.

7. Z chwilą powstania danego DM, jego uczestnicy koncentrują się   na modlitwie ofiarowywanej Bogu przez wstawiennictwo św. JPII. Dla wzmocnienia duchowego korzystają z ogólnych informacji o  DM zamieszczonych na stronie internetowej DM.  Są zapraszani do przekazywania drogą e-mailową,   zgłoszeń, świadectw, uwag itp. Źródłem łączności medialnej jest dodatkowo kwartalnik "Nasza barka".

8. Krótki program modlitewny obowiązujący w Ruchu DM, stwarza warunki do uczestnictwa w nim osób, które na co dzień nie są w ścisłej łączności z Bogiem,  a nawet są w wyraźnym oddaleniu,  ale fascynacja osobowością św. JPII, może poprowadzić do rozpoczęcia, wznowienia lub umocnienia kontaktu z Bogiem.

9.Modlitwy zasadnicze (od wieków zatwierdzone przez Kościół) zostały zaproponowane przez  JPII. Natomiast  modlitwy wstępne i warunek o "modlitwach dowolnie wybranych w pozostałe dni miesiąca", zostały dopisane do Statutu przez Kolegium "Domów Modlitwy św. JPII".

Spełnienie tych dodatkowych warunków pozwala na codzienną, stałą łączność z JPII. Jest osobistym, darem dla Niego.

10.Uczestnictwo  w "DM" umożliwia korzystanie z łask wypraszanych przez wszystkich modlących się w całym Ruchu.

11.Rezygnacja z udziału w  Ruchu “Domy modlitwy” nie wymaga żadnej procedury formalnej.  Odbywa  się ona automatycznie, gdy przestajemy się modlić danym programem.  W  bezpośrednim przełożeniu jest to sprawa relacji między daną osobą a JPII.

12. Do współpracy nad rozwojem DM zapraszane są  dowolne osoby,   które z własnego powołania jako tzw. animatorzy lokalni, przekazują informacje o DM, sporządzają i wysyłaj zgłoszenia do Kolegium DM itp.

13.Przedstawiona formuła pozwala uczestnikom  DM  aktywnie realizować dziedzictwo duchowe JPII w globalnym obszarze kościoła, jako jedna z dróg do zbawienia. Pozwala danej osobie  rozszerzyć zakres modlitw o program DM, a tym samym bardziej podbudowywać się duchowo, bez konieczności rezygnacji z innych  form życia parafialnego. 

---------------

IV

Inne możliwe formy wspólnotowe DM św. JPII

 Podstawą działania DM jest indywidualna lub rodzinna modlitwa w danej rodzinie.

Jednak w niektórych środowiskach, gdzie ludzie się znają ze sobą, mogą swoje rodzinne DM łączyć   w  większe  wspólnoty nieformalne lub formalne. Oto kilka propozycji do naśladowania.

1) Zamówienie raz w miesiącu Mszy Świętej i uczestnictwo w niej Rodzinnych DM

2) Wspólne nieformalne spotkania w domach i innych miejscach na modlitwie kilku DM

3) Powołanie przy parafii, oficjalnej, stacjonarnej wspólnoty "Domy modlitwy św. JPII". Ta propozycja może być realizowana tylko w ścisłej współpracy z ks. proboszczem danej parafii. Możliwe są różne konfiguracje dotyczące samej  organizacji spotkań, programu, doboru modlitw itp.

Należy zachować to co stanowi samą istotę DM św.JPII:

1. Modlitwy zasadnicze do odmawiania w dniach 2, 16, 22 każdego miesiąca:

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Litania Loretańska do NMP
Litania do św. Józefa    
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy 

2. Modlitwy dowolne w pozostałe dni miesiąca - jako osobisty, codzienny dar dla św. JPII . 

Ważne jest, aby za pośrednictwem św. JPII płynęła do Boga modlitwa jak największym strumieniem.


Kolegium Internetowego Ruchu Katolickiego"DM  św. JP2" . 8 XII 2011r. 


Uzupełnienia:  18V 2014, 26 XI 2014r., 8V2016.


-------------